Zespół Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych

im. Heleny Babisz

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć komputerowych i informatyki

 

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ

Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH I INFORMATYKI

 

 

Podstawa prawna:

1.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017. w sprawie warunków  i sposobu oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów i słuchaczy.

 

Procedura postępowania:

 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć komputerowych lub informatyki.
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 4. Opinię lekarską, wskazującą na konieczność zwolnienia z realizacji zajęć komputerowych lub informatyki na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc, należy przekazać nauczycielowi zajęć komputerowych lub informatyki, który obowiązany jest przechowywać je do końca danego roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.
 5. Opinię lekarską  wskazującą na konieczność zwolnienia z realizacji zajęć komputerowych lub informatyki  na okres dłuższy niż jeden miesiąc, należy złożyć razem z podaniem do dyrektora szkoły.
 6. Wzór opinii lekarza i wzór podania stanowią -  załącznik nr 1 i 2 .
 7. Zwolnienie może dotyczyć pierwszego lub drugiego okresu  lub całego roku szkolnego, w zależności od wskazań lekarza zawartych w wystawionej przez niego opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach.
 8. O zwolnienie ucznia niepełnoletniego z zajęć komputerowych lub informatyki występują rodzice.
 9. Podanie z dołączoną opinią lekarza należy złożyć w sekretariacie szkoły:

a) w przypadku zwolnienia dotyczącego I okresu i całego roku - do 15 września danego roku szkolnego,

b) w przypadku zwolnienia dotyczącego II okresu  - do 15 stycznia danego roku szkolnego.

W przypadku zdarzeń zdrowotnych, losowych zaistniałych w trakcie roku szkolnego podanie z dołączoną opinią lekarską należy złożyć w ciągu tygodnia od uzyskania opinii lekarskiej .

10. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z realizacji zajęć komputerowych lub informatyki, w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu podania wraz z opinią lekarską. Decyzję dołącza się do akt ucznia, kopię przekazuje się nauczycielowi zajęć komputerowych lub informatyki.  Rodzice ucznia niepełnoletniego mogą otrzymać jego kopię - na życzenie.

11. W przypadku decyzji odmownej rodzice (opiekunowie prawni) mogą się odwołać za pośrednictwem dyrektora do KO w Lublinie.

12. Jeżeli uczeń uzyskał zgodę dyrektora na zwolnienie na jeden okres, a w drugim okresie uczestniczył w zajęciach uzyskując oceny, a jego nieobecności nie przekroczyły 50% zajęć - wówczas istnieje podstawa do klasyfikacji rocznej i uczeń otrzymuje ocenę na koniec roku szkolnego.

13. Jeżeli uczeń uzyskał zgodę dyrektora na zwolnienie na jeden okres, a w drugim okresie  powinien uczestniczyć w zajęciach uzyskując oceny, jednak jego nieobecności przekroczyły 50% zajęć i nie ma podstawy do wystawienia oceny, to uczeń jest nieklasyfikowany. Rodzice ucznia mogą złożyć podanie o egzamin klasyfikacyjny . Jeśli Rada Pedagogiczna zaopiniuje wniosek pozytywnie, uczeń zdaje egzamin klasyfikacyjny, który ma formę praktyczną. W przypadku, gdy uczeń nie może wykonać praktycznych zadań w czasie egzaminu, co jest potwierdzone zaświadczeniem lekarskim, umożliwia się mu zdawanie tego egzaminu w formie pisemnej. Egzamin klasyfikacyjny odbywa się po radzie klasyfikacyjnej, przed zakończeniem zajęć w danym roku szkolnym.

14. Uczeń zwolniony z całkowitej realizacji zajęć komputerowych lub informatyki ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach. Za zgodą nauczyciela prowadzącego i dyrektora szkoły  uczeń może w tym czasie przebywać w świetlicy szkolnej lub w bibliotece, gdzie sprawdzona jest jego obecność.  Gdy zajęcia komputerowe lub informatyka są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców dostarczonego wychowawcy klasy. Wychowawca klasy kopię oświadczenia przekazuje dyrektorowi szkoły i nauczycielowi zajęć komputerowych lub informatyki.

15. Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć komputerowych lub informatyki umieszczona jest na stronie internetowej szkoły. Dodatkowo - przekazywana jest przez wychowawcę : uczniom ( na zajęciach  z wychowawcą) i rodzicom (na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym).

 

 

Załączniki do procedury:

Załącznik nr 1 – zwolnienie z zajęć komputerowych lub informatyki – opinia lekarza

Załącznik nr 2 – podanie rodzica o zwolnienie dziecka z zajęć komputerowych lub informatyki

Załącznik nr 3 – decyzja dyrektora szkoły o całkowitej niezdolności uczestniczenia w zajęciach komputerowych  lub informatyce na czas określony

Załącznik nr 3 – decyzja dyrektora szkoły o ograniczonej możliwości uczestniczenia ucznia  w zajęciach komputerowych lub informatyce  na czas określony

 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 1 do procedury zwolnienia ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki

 

ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH/INFORMATYKI**

 

Uczeń/uczennica ……………………………………………. klasy …… Zespołu Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz

 

1)     jest całkowicie niezdolny do udziału w zajęciach komputerowych/ w informatyce**  w okresie od   dnia …………………..…… do dnia ………………………………..

 

2)     ma ograniczone możliwości uczestniczenia w zajęciach komputerowych/informatyce**:……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

OPINIA LEKARZA:*

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… .

 

 

 

 

………………………………………….                            …………………………………

pieczęć Zakładu Opieki Zdrowotnej                                                       pieczęć i podpis lekarza

 

1. *Rozporządzenia MEN z 3 sierpnia 2017r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikacji

i promowania uczniów i słuchaczy 

§ 5 ust. 1 „Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych,

informatyki lub technologii informatycznej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

§ 5 ust. 2 „Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć

komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia                          ucznia  w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

** Niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

załącznik nr 2  do procedury zwolnienia ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki

 

 

                                                                    Bystrzejowice Pierwsze, dn………………

 

………………………………………….

imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego)

 

……………………………………………..

                  adres zamieszkania

 

……………………………………………..

                   telefon kontaktowy

 

 

 

                                                          Dyrektor

                                                          Zespołu Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych

                                                          im. Heleny Babisz

 

 

 

PODANIE O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH/INFORMATYKI**

 

 

Proszę o zwolnienie syna/córki  ………………………………………………………….

ucznia/uczennicy klasy ………………..……… z zajęć komputerowych/informatyki**

w okresie od dnia ……………….……….. do dnia ……………………….. z powodu:

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… .

W załączeniu przedstawiam opinię lekarską.

 

 

 

 

 

                                                                          ………………………………………..

                                                                                podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

** niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

załącznik nr 3 do procedury zwolnienia ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki

 

Bystrzejowice Pierwsze , dnia ……………….

Pieczęć szkoły                                           

 

…………………………….......                                                                                 

………………………/……….

                                                                          DECYZJA NR……..

ZWOLNIENIE UCZNIA Z REALIZACJI ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH/INFORMATYKI**

 

           Dyrektor szkoły zwalnia ucznia/uczennicę* kl. …………. ……………………………………………………………

                                                                                                                                                    (imię, nazwisko ucznia/uczennicy)                                                    z realizacji zajęć komputerowych/informatyki** na podstawie opinii lekarza o braku całkowitej możliwości uczestniczenia  przez  ucznia/uczennicę* w zajęciach    na czas określony   od dnia

 ……………………… roku   do dnia ……………………. roku.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 3 sierpnia  2017 r. w sprawie szczegółowych warunków  i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  i słuchaczy w szkołach publicznych;

                                                                                Dyrektor szkoły

 

                                                                                                                          ……………………………………………………..

Załącznik: opinia lekarza

Otrzymują:

 1. rodzice ucznia
 2. nauczyciel zajęć komputerowych/informatyki
 3. wychowawca klasy

**niepotrzebne skreślić

 

 

 

załącznik nr 4  do procedury zwolnienia ucznia z zajęć komputerowych/informatyki

 

 

Bystrzejowice Pierwsze , dnia ……………….

Pieczęć szkoły                                           

 

…………………………….......                                                                                 

………………………/……….

                                                                          DECYZJA NR……..

ZWOLNIENIE UCZNIA Z REALIZACJI ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH/INFORMATYKI**

 

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia/uczennicę* kl. …………. ……………………………………………………………………

                                                                                                               (imię, nazwisko ucznia/uczennicy)

z  zajęć komputerowych/informatyki** na podstawie opinii lekarza o ograniczonej  możliwości uczestniczenia ucznia/uczennicy* w zajęciach na czas określony  od dnia ……………………… roku  do dnia ……………………. roku.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 3 sierpnia  2017 r. w sprawie szczegółowych warunków  i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  i słuchaczy w szkołach publicznych;

            Dyrektor szkoły

 

                                                                                                                          ……………………………………………………..

Załącznik: opinia lekarza

Otrzymują:

 1. rodzice ucznia
 2. nauczyciel zajęć komputerowych/informatyki
 3. wychowawca klasy

**niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

Dane adresowe

Zespół Szkół
w Bystrzejowicach Pierwszych
im. Heleny Babisz

Bystrzejowice Pierwsze 89
21-050 Piaski

zs.bystrzejowice@wp.pl

tel./fax: 81 581 02 13

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku

do piątku w godzinach:  7.30 - 16.00

 

email: zsb.sekretariat@wp.pl

Biblioteka szkolna

Godziny pracy:

Poniedziałek : 08:50 – 14:50

Wtorek : 09:00 – 13:10

Środa : 09:40 – 15:00

Czwartek : 09:00 – 15:00

Piątek : 09:40 – 14:00

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.