Zespół Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych

im. Heleny Babisz

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego

 

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 3 sierpnia  2017 r. w sprawie szczegółowych warunków  i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  i słuchaczy w szkołach publicznych;

 

Procedura postępowania:

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego .

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

5. Opinię lekarską, wskazującą na konieczność zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego  na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc, należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest przechowywać je do końca danego roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.

6. Opinię lekarską  wskazującą na konieczność zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na okres dłuższy niż jeden miesiąc, należy złożyć razem z podaniem do dyrektora szkoły.

Wzór opinii lekarza i wzór podania stanowią -  załącznik nr 1 i 2 .

7. Zwolnienie może dotyczyć pierwszego lub drugiego okresu  lub całego roku szkolnego, w zależności od wskazań lekarza zawartych w wystawionej przez niego opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach.

8. O zwolnienie ucznia niepełnoletniego z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice.

9. Podanie z dołączoną opinią lekarza należy złożyć w sekretariacie szkoły:

a) w przypadku zwolnienia dotyczącego I okresu i całego roku - do 15 września danego roku szkolnego,

b) w przypadku zwolnienia dotyczącego II okresu  - do 15 stycznia danego roku szkolnego.

W przypadku zdarzeń zdrowotnych, losowych zaistniałych w trakcie roku szkolnego podanie  z dołączoną opinią lekarską należy złożyć w ciągu tygodnia od uzyskania opinii lekarskiej .

10. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub realizacji zajęć wychowania fizycznego, w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu podania wraz z opinią lekarską. Decyzję dołącza się do akt ucznia, kopię przekazuje się nauczycielom wf.  Rodzice ucznia niepełnoletniego mogą otrzymać jego kopię - na życzenie.

11. W przypadku decyzji odmownej rodzice (opiekunowie prawni) mogą się odwołać za pośrednictwem dyrektora do KO w Lublinie.

12. Jeżeli uczeń uzyskał zgodę dyrektora na zwolnienie na jeden okres, a w drugim okresie uczestniczył w zajęciach uzyskując oceny, a jego nieobecności nie przekroczyły 50% zajęć - wówczas istnieje podstawa do klasyfikacji rocznej i uczeń otrzymuje ocenę na koniec roku szkolnego.

13. Jeżeli uczeń uzyskał zgodę dyrektora na zwolnienie na jeden okres, a w drugim okresie  powinien uczestniczyć w zajęciach uzyskując oceny, jednak jego nieobecności przekroczyły 50% zajęć i nie ma podstawy do wystawienia oceny, to uczeń jest nieklasyfikowany. Rodzice ucznia mogą złożyć podanie o egzamin klasyfikacyjny . Jeśli Rada Pedagogiczna zaopiniuje wniosek pozytywnie, uczeń zdaje egzamin klasyfikacyjny, który ma formę praktyczną. W przypadku, gdy uczeń nie może wykonać praktycznych zadań w czasie egzaminu, co jest potwierdzone zaświadczeniem lekarskim, umożliwia się mu zdawanie tego egzaminu w formie pisemnej. Egzamin klasyfikacyjny odbywa się po radzie klasyfikacyjnej, przed zakończeniem zajęć w danym roku szkolnym.

14. Uczeń zwolniony z całkowitej realizacji zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach. Za zgodą nauczyciela prowadzącego i dyrektora szkoły  uczeń może w tym czasie przebywać w świetlicy szkolnej lub w bibliotece, gdzie sprawdzona jest jego obecność.  Gdy lekcje wf są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku  na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców dostarczonego wychowawcy klasy. Wychowawca klasy kopię oświadczenia przekazuje dyrektorowi szkoły i nauczycielowi wf.

15. Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego umieszczona jest na stronie internetowej szkoły. Dodatkowo - przekazywana jest przez wychowawcę : uczniom ( na zajęciach z wychowawcą) i rodzicom (na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym).

Załączniki do procedury:

Załącznik nr 1 – zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego – opinia lekarza

Załącznik nr 2 – podanie rodzica o zwolnienie dziecka z zajęć wychowania fizycznego

Załącznik nr 3 – decyzja dyrektora szkoły o całkowitej niezdolności wykonywania ćwiczeń przez  ucznia  na zajęciach wychowania – fizycznego na czas określony

Załącznik nr 3 – decyzja dyrektora szkoły o ograniczonej zdolności ucznia  z wykonywania ćwiczeń  na zajęciach wychowania – fizycznego na czas określony

 

 


załącznik nr 1 do procedury zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego

 

ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

Uczeń/uczennica …………………...…………………...………. klasy ….................… Zespołu Szkół  w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz

1)     jest całkowicie niezdolny do udziału w zajęciach wychowania fizycznego  w okresie od   dnia …………………..……

do dnia ………………………………..

2)     ma ograniczone możliwości wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego:

………………………………………………………….……………………………………………………………………………….

               …………………………………………………………………………………………….......................................................…….

OPINIA LEKARZA:*

………………………………………………………………………………………………............................................................................…

…………………………………………………………………………………………………............................................................................

………………………………………………..........................................................................………………………………………………… .

 

………………………………………….                                                                                                       …………………………………

pieczęć Zakładu Opieki Zdrowotnej                                                                                                                  pieczęć i podpis lekarza

 

1. * Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 3 sierpnia  2017 r. w sprawie szczegółowych warunków  i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  i słuchaczy w szkołach publicznych;

 

 

Wydrukuj stronę">

 

załącznik nr 2  do procedury zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego

 

 

                                                                    Bystrzejowice Pierwsze, dn………………

 

………………………………………….

imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego)

……………………………………………..

                  adres zamieszkania

……………………………………………..

                   telefon kontaktowy

 

                                                          Dyrektor

                                                          Zespołu Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych

                                                          im. Heleny Babisz

 

PODANIE O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

 

Proszę o zwolnienie syna/córki  …………………………………………....……………….ucznia/uczennicy klasy ………………..………     

z zajęć wychowania fizycznego w okresie od dnia ……………….……….. do dnia ………....….. z powodu:.........................................

………………………………………………………………………………………………………………………………..............................… .

W załączeniu przedstawiam opinię lekarską.

 

                                                                          ………………………………………..

                                                                                podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 


załącznik nr 3 do procedury zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego

 

Bystrzejowice Pierwsze , dnia ……………….

Pieczęć szkoły                                           

 

…………………………….......                                                                                  

………………………/……….

                                                                     

     DECYZJA NR……..

ZWOLNIENIE UCZNIA Z REALIZACJI ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

           Dyrektor szkoły zwalnia ucznia/uczennicę* kl. …………. ……………………………………………............................……………

                                                                                                                                                (imię, nazwisko ucznia/uczennicy)

z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza o braku całkowitej zdolności wykonywania ćwiczeń  przez 

ucznia/uczennicę* na zajęciach    na czas określony   od dnia ……………………… roku   do dnia ……………………. roku.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 3 sierpnia  2017 r. w sprawie szczegółowych warunków  i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  i słuchaczy w szkołach publicznych;

                               Dyrektor szkoły

                                                                                                                   ……………………………………………………..

Załącznik: opinia lekarza

Otrzymują:

  1. rodzice ucznia
  2. nauczyciel wychowania fizycznego
  3. wychowawca klasy

 

 

 

załącznik nr 4  do procedury zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego

 

 

Bystrzejowice Pierwsze , dnia ................................r.

Pieczęć szkoły                                           

 

                                                                          DECYZJA NR ......................................

ZWOLNIENIE UCZNIA Z REALIZACJI ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

Dyrektor szkoły zwalnia ………………………………..............................................................................................................…………

                                                                                                               (imię, nazwisko ucznia/uczennicy)

z  zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza o ograniczonej  możliwości uczestniczenia ucznia/uczennicy* w zajęciach na czas określony  od dnia ……………………… roku  do dnia ……………………. roku.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 3 sierpnia  2017 r. w sprawie szczegółowych warunków  i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  i słuchaczy w szkołach publicznych;

                                     Dyrektor szkoły

                                                                                                                          ……………………………………………………..

Załącznik: opinia lekarza

Otrzymują:

  1. rodzice ucznia
  2. nauczyciel wychowania fizycznego
  3. wychowawca klasy

 

 

 

 

 

 

Dane adresowe

Zespół Szkół
w Bystrzejowicach Pierwszych
im. Heleny Babisz

Bystrzejowice Pierwsze 89
21-050 Piaski

zs.bystrzejowice@wp.pl

tel./fax: 81 581 02 13

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku

do piątku w godzinach:  7.30 - 16.00

 

email: zsb.sekretariat@wp.pl

Biblioteka szkolna

Godziny pracy:

Poniedziałek : 08:50 – 14:50

Wtorek : 09:00 – 13:10

Środa : 09:40 – 15:00

Czwartek : 09:00 – 15:00

Piątek : 09:40 – 14:00

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.