Zespół Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych

im. Heleny Babisz

Regulamin pomocy w ramach PPP

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 19/2018 Dyrektora Zespołu Szkół

w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W BYSTRZEJOWICACH PIERWSZYCH IM. HELENY BABISZ

 

 

 

Na podstawie:

1.   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad  organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 25 sierpnia 2017 poz. 1591 )

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym ( Dz. U. poz. 1578)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach( Dz. U.  2017 r. poz. 1643)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 • Organizator pomocy psychologiczno – pedagogicznej: dyrektor szkoły
 • Koordynatorzy pomocy psychologiczno – pedagogicznej: pedagodzy szkolni
 • Realizatorzy pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla konkretnych uczniów: wychowawcy klas, nauczyciele, specjaliści

 

 

§1

ZASADY ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole organizuje i nadzoruje dyrektor.
 2. Wszelkie działania związane z pomocą psychologiczno – pedagogiczną na terenie szkoły koordynują pedagodzy szkolni.
 3. Osobą odpowiedzialną za zorganizowanie i koordynowanie pomocy konkretnemu uczniowi jest wychowawca klasy.
 4. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole udzielają pracujący z uczniem nauczyciele oraz specjaliści.
 5. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom,

 ich rodzicom (opiekunom prawnym) oraz nauczycielom na zasadach określonych przepisami prawa.

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:
  a) z niepełnosprawności
  b) z niedostosowania społecznego
  c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym
  d) ze szczególnych uzdolnień
  e) ze specyficznych trudności w uczeniu
  f) z zaburzeń komunikacji językowej
  g) z choroby przewlekłej
  h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych
  i) z niepowodzeń edukacyjnych
  j) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
  k) z trudności adaptacyjnych
 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i bezpłatne.
 3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana we współpracy z:
  a) rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów
  b) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi
  c) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
  a )nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem
  b) rodziców (opiekunów prawnych) ucznia
  c)poradni
  d) dyrektora szkoły
  e) pielęgniarki szkolnej
  f) pracownika socjalnego
  g) asystenta rodziny
  h)kuratora sądowego

 

 

 

 

 

 

§ 2

FORMY UDZIELANIA POMOCY

PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

 

1.W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana uczniom w trakcie bieżącej pracy oraz w formie:
a) zajęć rozwijających uzdolniania
b) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych
c) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.
d) porad i konsultacji

2.W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom oraz nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

3. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w oddziale przedszkolnym jest udzielana przede wszystkim podczas bieżącej pracy z dzieckiem/uczniem.

4. W oddziale przedszkolnym,  pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 

§ 3

ZADANIA DYREKTORA

 

 • Dyrektor szkoły powołuje zespół dla każdego ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej/orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Wyznacza przewodniczącego zespołu, którym jest wychowawca klasy,do której uczęszcza ten uczeń.
 • Zatwierdza miejsce i datę posiedzenia zespołu.
 • W razie potrzeby lub na prośbę rodziców zaprasza na spotkanie zespołu przedstawiciela poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej specjalistycznej.
 • Powiadamia pisemnie rodziców o posiedzeniu zespołu, bądź upoważnia do tego przewodniczącego zespołu.
 • Na podstawie zaleceń zespołu ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. Wymiar godzin ustala się w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
 • Monitoruje udzielaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną.
 • Na podstawie oceny dokonanej przez zespół dyrektor decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub jej przedłużeniu.

 

§ 4

ZADANIA KOORDYNATORÓW (pedagodzy szkolni)

 

 • Koordynator czuwa nad pracą przewodniczących zespołów.
 • Monitoruje udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Informuje dyrektora o wszystkich sprawach związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 • Kontroluje dokumentację wychowawców dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Przygotowuje sprawozdania/zestawienia z organizacji  udzielania pomocy w szkole
 • Gromadzi dokumentów będących podstawą do udzielania pomocy uczniom.

 

§ 5

                                     ZADANIA DORADCY ZAWODOWEGO

 

 

 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 • prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;
 • współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psycho- logiczno-pedagogicznej.
 • W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce dyrektor szkoły lub placówki wyznacza nauczy-ciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę realizującego zadania, o których mowa w ust. 1.

 

 

§ 6

 

 

ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU (wychowawcy)

 

 • Przewodniczący ustala terminy i miejsca spotkań zespołu.
 • Zawiadamia o terminie i miejscu spotkania zespołu dyrektora oraz wszystkich członków
 • Na pisemny wniosek rodzica lub za jego zgodą zaprasza na spotkania zespołu inne osoby zajmujące się pomocą dziecku.
 • Opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny.
 • Prowadzi dokumentację pomocy psychologiczno – pedagogicznej ucznia i przechowuje ją.
 • Przygotowuje pisemną informację – kartę informacyjną o ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresach udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy będą udzielane (załącznik 1)
 • Przekazuje rodzicom podpisaną przez dyrektora kartę informacyjną – kopię karty podpisaną przez rodziców przechowuje w teczce wychowawcy.
 • Dopilnowuje, aby każdy nauczyciel uczący w klasie zapoznał się z opiniami i orzeczeniami uczniów – potwierdzeniem jest podpis w metryczce (załącznik 2.)
 • Przekazuje opinie i orzeczenia uczniów pedagogowi szkolnemu,     
 • Dopilnowuje, aby każdy nauczyciel uczący w klasie, opracował pisemne dostosowanie form i metod pracy na przedmiocie, którego uczy (dotyczy to uczniów posiadających zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o dostosowaniu form i metod pracy )
 • Pod koniec roku pilnuje  by wszyscy specjaliści dokonali oceny efektywności udzielanej pomocy oraz robi zestawienie.

 

 

 

 

 

 

 

§ 7

 ZADANIA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW

 

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
 • w oddziale przedszkolnym: prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne
 • obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);
 • w szkole: prowadzenie obserwacji pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z uczniami
 • rozpoznawanie u uczniów trudności w uczeniu się  oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań,
 • rozpoznawanie szczególnych uzdolnień,
 • wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami;
 • określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 •  rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, trudności w funkcjonowaniu uczniów, barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów
 • podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów
 • współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i post diagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów,
 • ocena efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia;
 • systematyczne diagnozowanie potrzeb i możliwości uczniów i wdrażanie do procesu

      edukacyjnego wniosków z diagnoz;

 • dokonywanie ewaluacji;
   

 

 

 ORGANIZOWANIE I UDZIELANIE

POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 

 

1. Potrzebę objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawca, nauczyciel, specjalista, itd. zgłasza Dyrektorowi Szkoły przez złożenie wniosku (załącznik nr 1), w którym okreśłona jest formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin.

2.Po podpisaniu przez Dyrektora wniosek z przydzieleniem uczniowi określonych zajęć i ilości godzin przekazuje się do podpisu rodzicom/opiekunom ucznia (załącznik  1)

3. Rodzic, jeżeli nie wyraża zgody na organizowanie w szkole pomocy psychologiczno – pedagogicznej lub z niej rezygnuje w trakcie udzielania, składa pisemny wniosek w tej sprawie.

4. Wychowawca koordynuje spotkanie zespołu oraz udzielanie dalszej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

5.Wychowawca zapoznaje z opinią/orzeczeniem lub z diagnozą poziomu funkcjonowania ucznia/dziecka wszystkich nauczycieli pracujący z uczniem/dzieckiem, (Załącznik 2) a w swojej bieżącej pracy uwzględniają wskazówki do pracy zapisane w tym dokumencie - głównie dotyczące dostosowania wymagań edukacyjnych.

6. Nauczyciele w formie pisemnej opisują rodzaj dostosowań wobec dziecka na każdym przedmiocie

7. Pedagog w oparciu o ewidencję prowadzoną przez wychowawców (załącznik 3) dokonuje zestawienia wszystkich uczniów, którym udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna

8. Ewaluacji zajęć nauczyciele dokonują się pod koniec roku szkolnego lub zawsze wtedy kiedy prowadzący uzna zajęcia za zakończone.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 1                            WNIOSEK

 

PROPONOWANE FORMY ZAJĘĆ W RAMACH

POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM …....

 

                                                           

Uczeń: …..........................................

 

 

Klasa ………………        

 

 

Podstawa

udzielenia PPP

Rodzaj proponowanych zajęć

Ilość godz/ tyg

Prowadzący zajęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………

dyrektor

 

 

….......................................................................................

Data/podpis rodzica/opiekuna

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 2

Bystrzejowice Pierwsze  ….

 

Klasa ………

Zapoznanie z opiniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

lp

Imię i nazwisko

Opinia/orzeczenie numer/ w sprawie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapoznałem (am) się z opiniami dotyczącymi w/w uczniów:

lp

Imię i nazwisko nauczyciela

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 3

 

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w roku szkolnym ……

klasa.........

 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

klasa

Podstawa objęcia formą pomocy

Sposób

Okres

Wymiar

Prowadzący

 

Indywidualne

Grupowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Zajęcia wspomagające

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

klasa

Podstawa objęcia formą pomocy

Sposób

Okres

Wymiar

Prowadzący

 

Indywidualne

Grupowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Zajęcia specjalistyczne

Logopedyczne

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

klasa

Podstawa objęcia formą pomocy

Sposób

Okres

Wymiar

Prowadzący

 

Indywidualne

Grupowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korekcyjno-kompensacyjne

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

klasa

Podstawa objęcia formą pomocy

Sposób

Okres

Wymiar

Prowadzący

 

Indywidualne

Grupowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Terapeutyczne/porady i konsultacje psychologiczne, pedagogiczne

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

klasa

Podstawa objęcia formą pomocy

Sposób

Okres

Wymiar

Prowadzący

 

Indywidualne

Grupowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYCHOWAWCA

 

Dane adresowe

Zespół Szkół
w Bystrzejowicach Pierwszych
im. Heleny Babisz

Bystrzejowice Pierwsze 89
21-050 Piaski

zs.bystrzejowice@wp.pl

tel./fax: 81 581 02 13

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku

do piątku w godzinach:  7.30 - 16.00

 

email: zsb.sekretariat@wp.pl

Biblioteka szkolna

Godziny pracy:

Poniedziałek : 08:50 – 14:50

Wtorek : 09:00 – 13:10

Środa : 09:40 – 15:00

Czwartek : 09:00 – 15:00

Piątek : 09:40 – 14:00

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.