Zespół Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych

im. Heleny Babisz

Statut Przedszkola

Załącznik

do uchwały nr 07/09/2020

Rady Pedagogicznej

z dnia 15 września 2020r.

 

 

 

 

 

 

STATUT

 

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

w BYSTRZEJOWICACH PIERWSZYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TEKST UJEDNOLICONY

Stan prawny na dzień 15 września 2020 r.

 

 

Spis treści

 

 

ROZDZIAŁ 1. 3

Przepisy definiujące. 3

ROZDZIAŁ 2. 6

Cele i zadania Przedszkola. 6

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 15

ROZDZIAŁ 3. 19

Organy przedszkola i zasady współdziałania. 19

ROZDZIAŁ 4. 23

Organizacja Przedszkola. 23

ROZDZIAŁ 5. 27

Wychowankowie Przedszkola. 27

ROZDZIAŁ 6. 30

Rodzice. 30

ROZDZIAŁ 7. 32

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola. 32

ROZDZIAŁ 8. 35

Postanowienia końcowe. 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 1

 Przepisy definiujące

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole w Bystrzejowicach Pierwszych;
 2. Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę - Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.59);
 3. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola;
 4. Dyrektorze, Wicedyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora i Wicedyrektora Zespołu Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz;
 5. Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Zespole Szkół;
 6. Uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów Przedszkola oraz ich rodziców;
 7. Wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Przedszkolu;
 8. Organie prowadzącym Przedszkole – należy przez to rozumieć Gminę Piaski, z siedzibą w Piaskach, ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski;
 9. Organie sprawującym nadzór pedagogiczny – Lubelskiego Kuratora Oświaty;
 10. Poradni – należy przez to rozumieć poradnię specjalistyczną lub inną instytucję świadczącą poradnictwo i specjalistyczną pomoc;
 11. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu wychowania przedszkolnego, jest Kurator.

§ 2. 1. Przedszkole w Bystrzejowicach Pierwszych jest przedszkolem publicznym.

2. Siedziba Przedszkola znajduje się w Bystrzejowicach Pierwszych pod nr 89.

3. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

Zespół Szkół

w Bystrzejowicach Pierwszych

Przedszkole

§ 3. 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalanych przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora przedszkola i Rady Rodziców.

2. Na wniosek dyrektora szkoły organ prowadzący ustala co roku dzienny czas pracy oddziałów oraz czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin.

3. Przedszkole pracuje zgodnie z czasem określonym na dany rok szkolny w arkuszu organizacyjnym zatwierdzonym przez organ prowadzący.

4. Wychowanie i nauczanie w przedszkolu w zakresie podstaw programowych – 5 godzin dziennie jest bezpłatne.

5. Pozostałe zajęcia mogą się odbywać poza ramowym czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

6. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci Dyrektor może podjąć decyzję o zmniejszeniu liczby oddziałów.

7. W czasie absencji nauczycieli, Dyrektor może podjąć decyzję o łączeniu grup dziecięcych.

8. Zarówno w sytuacji wymienionej w punkcie 6 i 7 liczba dzieci po połączeniu nie może przekraczać 25 i opiekę nad nimi sprawuje zawsze nauczyciel.

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z przepisów prawa oświatowego nauka w Przedszkolu odbywa się w formach innych niż stacjonarne, tj.:

 1. w formie hybrydowej;
 2. w formie zdalnej.

10. W przypadkach, o których mowa w pkt. 9 lit. a i b, wykorzystywane są narzędzia dopuszczone do użytku w Zespole Szkół oraz zapewniające ochronę danych osobowych uczniów: pakiet Microsoft Office 365 - platforma Microsoft Teams i dziennik elektroniczny w Zespołu Szkół.

§ 4. 1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

 1. Gminę Piaski,
 2. rodziców w formie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

2. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

§ 5. 1. Świadczenia udzielane przez Przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Gminy w sprawie wyżej wymienionej opłaty.

3. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców, opiekunów lub Opiekę Społeczną. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala ajent wyłoniony w drodze przetargu, na podstawie umowy zawartej z dyrektorem przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

4. W Przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1 lub 2 posiłków.

5. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy (m.in. odpowiednia liczba dzieci w oddziale) oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

6. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii. Zajęcia religii umieszcza się w ramowym planie nauczania.

7. Warunki i sposób wykonywania przez przedszkole zadania, o którym mowa w § 5 pkt 6 określają odrębne przepisy.

8. Nauczanie języka obcego nowożytnego odbywa się w ramach obowiązkowych zajęć realizowanych zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

9. Dzieci na wniosek rodziców mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych (gimnastyka ogólnorozwojowa/korekcyjna, zajęcia muzyczne, logopedia, terapia pedagogiczna, spektakle teatralne itp.).

10. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców.

11. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut dla dzieci 3-4 letnich i około 30 minut dla dzieci 5-6 letnich, religii dzieci 5-6 letnie 2×30 minut tygodniowo.

12. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.

13. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ 2

Cele i zadania Przedszkola

§ 6. 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, wzmocnione i uzupełnione zadaniami profilaktyczno-wychowawczymi, uwzględnionymi w programach wychowania przedszkolnego.

2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, co jest realizowane przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

3. Zadania przedszkola:

 1. wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
 2. tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
 3. wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
 4. zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 5. wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
 6. wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
 7. tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawności ruchowej i bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 8. przygotowanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiającej się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
 9. tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
 10. tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeni, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania oraz prezentowania wytworów swojej pracy;
 11. współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami, i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
 12. kreowanie wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do rozumienia na tym etapie rozwoju;
 13. systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
 14. systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
 15. organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami- umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego;
 16. tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowań dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

4. Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego obejmują:

 1. fizyczny obszar rozwoju dziecka;
 2. emocjonalny obszar rozwoju dziecka;
 3. społeczny obszar rozwoju dziecka;
 4. poznawczy obszar rozwoju dziecka.

5. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole w obszarze poznawczym:

 1. wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych : tańca, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;
 2. wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;
 3. odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;
 4. rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;
 5. odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;
 6. wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;
 7. eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną,; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np.: dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiew piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu ( hymn przedszkola, hymn narodowy, piosenki okazjonalne, i inne; w skupieniu słucha muzyki;
 8. wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;
 9. czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;
 10.  wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe

( godło, flaga, hymn) nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z państw Unii Europejskiej;

 1. wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;
 2. klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne ( koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);
 3. eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but;
 4. określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;
 5. przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczając liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;
 6. posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;
 7. rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je, rozumie do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym;
 8. posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w swoim środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;
 9. podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itp.;
 10. wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód;
 11. rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa, rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem.

6. Fizyczny obszar rozwoju dziecka w zakresie przygotowania do podjęcia nauki w szkole:

 1. zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;
 2. wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. rozpinanie guzików;
 3. spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;
 4. komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku, itp.;
 5. uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;
 6. inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystuje zabawki, materiały użytkowe;
 7. wykonuje czynności takie jak : sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania i kreślenia oraz pierwszych prób pisania;
 8. wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymywania prawidłowej postawy ciała;
 9. wykazuje sprawność ciała, koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych takich jak czytanie i pisanie.

7. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole w zakresie obszaru emocjonalnego:

 1. rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;
 2. szanuje emocje swoje i innych osób;
 3. przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie rówieśniczej, a także w nowej grupie dzieci i dorosłych;
 4. przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
 5. rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze;
 6. rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;
 7. szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;
 8. zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją;
 9. wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;
 10. dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę;
 11. dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

8. W zakresie społecznego obszaru rozwoju, dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

 1. przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;
 2. odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy rówieśniczej oraz innych grup, np.: grupy teatralnej, sportowej;
 3. posługuje się swoim imieniem i nazwiskiem oraz adresem;
 4. używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;
 5. ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;
 6. nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np.: szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym- obowiązkowość, przyjaźń, radość;
 7. respektuje praw i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;
 8. obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
 9. komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

9. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie – Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:

 1. wspomaganiu dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 2. budowaniu systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 3. kształtowaniu u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 4. rozwijaniu umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 5. stwarzaniu warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 6.  trosce o zdrowie dzieci i ich sprawności fizycznej; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 7.   budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijaniu umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 8.  wprowadzeniu dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 9. kształtowaniu u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 10. zapewnieniu dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
 11.  przygotowaniu dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej;
 12.  umożliwieniu dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym podtrzymywania i rozwijania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

10. Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli ukierunkowane są na przygotowanie dziecka do nauki w szkole poprzez:

 1. zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;
 2. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troskę o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;
 3. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie;
 4. rozwijanie wrażliwości moralnej;
 5. kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwienie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka- w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;
 6. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej, wyrażania własnych myśli i przeżyć;
 7. rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;
 8. zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

11. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

§ 7. 1. Realizując cele Przedszkole koncentruje się na:

 1. wspomaganiu rozwoju dziecka, udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 2. sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Przedszkola;
 3. umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej i regionalnej;
 4. organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi;
 5. działaniach profilaktycznych i prozdrowotnych;
 6. współdziałaniu z rodziną wspomagając ją w wychowaniu dziecka poprzez :
 1. pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej,
 2. informowanie na bieżąco o postępach dziecka,
 3. uzgadnianie wspólnie kierunku i zakresu działań realizowanych w przedszkolu.

2. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego zgodnego z podstawą programową albo własnego programu.

3. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza Dyrektor Przedszkola, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

4. Program wychowania przedszkolnego nauczyciel może opracować samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów).

5. Program wychowania przedszkolnego może być dopuszczony do użytku w przedszkolu pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu, lub pozytywnej opinii doradcy metodycznego.

6. Przedszkole może prowadzić działalność innowacyjną obejmującą wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całe Przedszkole lub oddział.

7. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez dyrektora odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych.

8. Udział nauczycieli w tych przedsięwzięciach jest dobrowolny.

9. Innowacje wymagające przyznania placówce dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący przedszkole pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.

10. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie rozwoju placówki, rocznym planie pracy Przedszkola oraz w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

11. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

12. Czas trwania zajęć dydaktyczno - wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.

§ 8. 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego indywidualnych możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

 1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola sprawowaną przez nauczyciela i woźną oddziałową;
 2. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym;
 3. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy BHP i ppoż;
 4. współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno - pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc;
 5. zapewnia odpowiednie warunki lokalowe - sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie.

2. W salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18 C, w przypadku niższej temperatury dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia na czas oznaczony i powiadamia o tym organ prowadzący.

3. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia, w przypadku wystąpienia na danym terenie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci.

4. Stoliki, krzesła i wyposażenie sal dostosowane są do wzrostu dzieci i rodzaju ich działalności.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

§ 9. 1. W ramach posiadanych możliwości Przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich  rodzinom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej poprzez:

 1. dokonywanie diagnozy pedagogicznej w celu rozpoznawania potencjalnych;
 2. możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia;
 3. rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka oraz pomoc przy ich rozwiązywaniu;
 4. organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym konsultacji indywidualnych;
 5. wspieranie dziecka uzdolnionego i o szczególnych zainteresowaniach;
 6. podejmowanie działań profilaktyczno - wychowawczych wynikających z programu wychowawczo - dydaktycznego przedszkola i wspieranie nauczycieli w tym zakresie;
 7. prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców;
 8. wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
 9. udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
 10. wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 11. umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
 12. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

2. Dyrektor Przedszkola odpowiedzialny jest za zorganizowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej, ustala formy tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w Przedszkolu może być udzielana na wniosek:

 1. rodziców;
 2. nauczyciela, w szczególności wychowawcy i nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne;
 3. logopedy;
 4. poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

5. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna może być organizowana w Przedszkolu w formie:

 1. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych;
 2. rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 3. porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;
 4. zajęć rozwijających uzdolnienia.

6. Dyrektor przedszkola udziela i organizuje dzieciom uczęszczającym do Przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana dzieciom w Przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie w Przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym wynikających w szczególności:

 1. z niepełnosprawności;
 2. z niedostosowania społecznego;
 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 4. ze szczególnych uzdolnień;
 5. ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 6. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 7. z choroby przewlekłej;
 8. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 9. z niepowodzeń edukacyjnych;
 10. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi;
 11. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;
 12. z zaburzeń zachowania lub emocji.

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla dzieci.

9. W Przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest dzieciom również w formie zajęć rozwijających uzdolnienia.

10. W Przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

11. Nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści prowadzą działania pedagogiczne mające na celu obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

12. Dyrektor Przedszkola powołuje zespoły, których zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom w placówce. Zespół składa się z nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dziećmi. Dyrektor Przedszkola wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu. Pracę kilku zespołów może koordynować jedna osoba.

13. Zespół zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb dziecka, karty nie zakłada się dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

14. Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku.

§ 10. 1. Przedszkole zapewnia organizację kształcenia, wychowania i opieki dzieciom niepełnosprawnym uwzględniając ich indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, poprzez:

 1. zajęcia specjalistyczne;
 2. inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne.

2. Kształcenie dzieci niepełnosprawnych organizuje się w integracji z uczniami pełnosprawnymi. Kształcenie dzieci niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym organizuje się w integracji ze środowiskiem rówieśniczym.

3. Minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych wynosi w oddziale ogólnodostępnym 2 godziny tygodniowo.

4. Nauczyciel prowadzi dziennik zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych, które nie są wpisywane do dziennika zajęć przedszkola.

5. Zajęcia są uwzględniane w arkuszu organizacji Przedszkola

6. Godzina zajęć trwa 60 minut.

7. Dzienny czas trwania zajęć ustala dyrektor we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości dziecka.

8. Dla każdego dziecka opracowuje się indywidualny program zajęć wskazujący cele, metody i formy pracy. Opracowują go prowadzący zajęcia nauczyciele we współpracy ze specjalistami.

9. Co najmniej 2 razy w roku szkolnym nauczyciele prowadzący zajęcia dokonują oceny funkcjonowania dziecka i w razie potrzeby modyfikują program zajęć.

§ 11. 1. Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział opiece:

 1. jednego nauczyciela w przypadku 5-godzinnego czasu pracy oddziału;
 2. dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5-godzinnego czasu pracy.

2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.

 

ROZDZIAŁ 3

Organy przedszkola i zasady współdziałania

§ 12. 1. Organami Przedszkola są:

 1. Dyrektor Przedszkola;
 2. Rada Pedagogiczna;
 3. Rada Rodziców.

2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

§ 13. 1. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie Dyrektorem Przedszkola.

2. Dyrektor Przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.

3. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Przedszkole poza obiektem do niego należącym.

4. Zadania Dyrektora są następujące:

 1. kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz;
 2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokonywanie oceny pracy nauczycieli i oceny ich dorobku zawodowego, w związku z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu zawodowego;
 3. sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 4. ustalenie ramowego rozkładu dnia w porozumieniu Radą Pedagogiczną, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców;
 5. przygotowanie arkusza organizacji przedszkola (arkusz jest częścią arkusza organizacji Zespołu) i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;
 6. przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał oraz uchwał Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących oraz wstrzymywanie uchwał Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organów;
 7. dysponowanie środkami finansowymi Przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności  za ich prawidłowe wykorzystanie;
 8. planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego Przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami;
 9. organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola;
 10. współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi;
 11. kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
 12. przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną;
 13. organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 14. podejmowanie decyzji o przyjęciu lub usunięciu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców;
 15. zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, BHP i ppoż.;
 16. stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju;
 17. koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji miedzy nimi;
 18. współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników;
 19. administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem;
 20. prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 21. przedstawianie wyników i wniosków z nadzoru Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;
 22. powiadamianie dyrektora szkoły w obwodzie, w której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
 23. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

5. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor Przedszkola współdziała z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, a w szczególności:

 1. zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami Przedszkola zgodnie z następującą procedurą:
 1. organy Przedszkola współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania opieki dzieci oraz rozwiązywania wszystkich istotnych problemów przedszkola działając w ramach uprawnień wynikających z ustawy o systemie oświaty tak, aby:
  • gwarantowały każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji,
  • zapewniały bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

6. Wszystkie sytuacje konfliktowe zachodzące pomiędzy organami Przedszkola dotyczące działalności dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczej rozwiązywane są wewnątrz Przedszkola wg następującej procedury:

 1. dyrektor umożliwia wymianę opinii i złożenie wniosków wszystkim organom będącym w konflikcie;
 2. dyrektor metodą negocjacji i porozumienia dąży do rozwiązania kwestii spornych;
 3. w przypadku braku porozumienia stron po wyczerpaniu wszystkich sposobów złagodzenia konfliktu, każdy z organów może zwrócić się do organu prowadzącego lub nadzorującego.

7. Rozstrzyganie sporu między dyrektorem a nauczycielem:

 1. spotkanie stron, zwoływane przez wicedyrektora – próba polubownego złagodzenia konfliktu w drodze negocjacji i wzajemnego poszanowania;
 2. termin spotkania ustalany jest wspólnie, nie później niż 3 dni od zaistnienia konfliktu;
 3. na wniosek któreś ze stron możliwe jest zaproszenie na spotkanie zainteresowanych członka związków zawodowych;
 4. wicedyrektor sporządza protokół zawierający postanowienia końcowe i przedstawia do podpisu zainteresowanym stronom;
 5. stronom przysługuje prawo pisemnego odwołania do organu nadzoru pedagogicznego w terminie 7 dni od daty spotkania.

8. Rozstrzygnięcie sporów między dyrektorem a rodzicem:

 1. spotkanie obu stron, próba polubownego złagodzenia konfliktu;
 2. posiedzenie komisji, w skład której wchodzą: przewodniczący Rady Rodziców, przedstawiciel związków zawodowych wskazany przez prezesa ogniska, nauczyciel wskazany przez dyrektora i rodzic wskazany przez rodzica;
 3. termin spotkania wyznacza dyrektor nie później niż 3 dni po zaistnieniu sporu;
 4. wicedyrektor sporządza protokół zawierający postanowienia końcowe i daje do podpisu zainteresowanym stronom;
 5. stronom przysługuje odwołanie do organu prowadzącego.

9. Rozstrzygnięcie sporu między nauczycielem a rodzicem:

 1. rozmowa wyjaśniająca obu stron w obecności dyrektora/wicedyrektora;
 2. termin wyznacza dyrektor, nie później niż 3 dni od daty zaistniałego sporu;
 3. jeśli problem nie zostanie polubownie rozwiązany, strony wnoszą pisemna skargę dyrektora przedszkola ;
 4. dyrektor w terminie 2 tygodni od daty wpłynięcia pisemnej skargi zbiera komisję w skład której wchodzą: dyrektor przedszkola, przewodniczący Rady Rodziców, członek związków zawodowych wskazany przez prezesa ogniska, rodzic wskazany przez rodzica, nauczyciel wskazany przez nauczyciela;
 5. protokół z postanowieniami końcowymi zostaje przedstawiony zainteresowanym stronom;
 6. stronom przysługuje prawo odwołania się do organu prowadzącego.

10. Dyrektor Przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez Przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

§ 14. 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Zespołu Szkół w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. Rada Pedagogiczna opracowuje regulamin swojej działalności.

3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w Zespole Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz.

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu.

5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę bieżących potrzeb.

6. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, rady rodziców, organu prowadzącego Przedszkole albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

7. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

8. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.

§ 15. 1. W Zespole Szkół działa Rada Rodziców, która jest organem społecznym wspólnym dla Przedszkola i Szkoły Podstawowej. Stanowi ona reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół.

2. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola i Statutem Zespołu Szkół.

3. Tryb wyboru członków Rady Rodziców:

 1. wybory odbywają się corocznie we wrześniu – na pierwszym spotkaniu rodziców;
 2. wybory odbywają się bez względu na frekwencję rodziców;
 3. rodzice dzieci danego oddziału wybierają ze swego grona od 1 do 3 rodziców;
 4. o liczebności decydują rodzice dzieci danego oddziału, rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż trzy osoby;
 5. jedno dziecko może być reprezentowane w wyborach tylko przez jednego rodzica.

4. Rada Rodziców może występować do Dyrektora Przedszkola, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących działalności Przedszkola.

5. Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Zespołu Szkół.

6. W celu wspierania działalności statutowej placówki Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin Rady Rodziców.

ROZDZIAŁ 4

Organizacja Przedszkola

§ 16. 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2. Przedszkole może organizować opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi po przedłożeniu przez rodziców orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju i stan zdrowia.

3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25, a w oddziale z dziećmi niepełnosprawnymi nie może przekroczyć 20 osób.

4. Dla dzieci objętych kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i jego indywidualnych potrzeb.

5. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

6. W porozumieniu z organem prowadzącym w przedszkolu organizuje się wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

7. Dyrektor przedszkola powołuje zespół w celu realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a w przypadku braku takiej możliwości wskazuje placówkę, na terenie której wczesne wspomaganie będzie realizowane.

8. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

 1. pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka;
 2. psycholog;
 3. logopeda.

9. W skład zespołu, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny, mogą wchodzić również inni specjaliści.

10. Do zadań zespołu należy w szczególności:

 1. ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka oraz eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego funkcjonowanie;
 2. nawiązanie współpracy z:
 1. zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb,
 2. podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających z jego niepełnosprawności, zapewnienia mu wsparcia medyczno-rehabilitacyjnego i zalecanych wyrobów medycznych oraz porad i konsultacji dotyczących wspomagania rozwoju dziecka,
 3. przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego, do którego uczęszcza dziecko lub innymi podmiotami w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi w celu zapewnienia spójności wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój dziecka.
 1. opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;
 2. analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania;
 3. ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym.

11. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

12. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:

 1. udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;
 2. udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;
 3. pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

§ 17. 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora.

2. Arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora Przedszkola, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, zakładowe organizacje związkowe przedstawia się do zatwierdzenia organowi prowadzącemu Przedszkole jako element składowy arkusza organizacji Zespołu

3. W arkuszu organizacji Przedszkola określa się, w szczególności:

 1. liczbę oddziałów;
 2. liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
 3. tygodniowy wymiar zajęć religii;
 4. czas pracy przedszkola, oraz poszczególnych oddziałów;
 5. liczbę pracowników ogółem w tym liczbę stanowisk kierowniczych;
 6. liczbę nauczycieli wraz i informacją o ich kwalifikacjach;
 7. liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;
 8. ogólną liczbę zajęć edukacyjnych lub ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych.

4. Ramowy rozkład dnia ustalony jest przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on zasady ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaj niepełnosprawności dzieci a także oczekiwań rodziców.

5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

6. Liczba oddziałów jest zgodna z arkuszem organizacyjnym zatwierdzonym na dany rok szkolny.

7. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

8. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

§ 18. 1. Dzieci powinny być przyprowadzone i odbierane z Przedszkola osobiście przez rodziców, bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców.

2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać nr i serie dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.

3. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.

4. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Przedszkola przez upoważnioną osobę.

5. Osoby dorosłe, o których mowa w § 18 ust.1 nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych substancji odurzających.

§ 19. 1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola w następujących przypadkach:

 1. nieobecności dziecka ponad 2 tygodnie i niezgłaszanie tego faktu do przedszkola lub niepowiadomienie dyrekcji placówki o powodach niestawienia się dziecka w dniu pierwszym września;
 2. utajenie choroby dziecka, uniemożliwiającej przebywanie dziecka w grupie przedszkolnej lub w sytuacji gdy zachowanie jego, zagraża bezpieczeństwu innych dzieci, pracownikom przedszkola;
 3. nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego Statutu;
 4. zaobserwowanie niepokojących zachowań dziecka, które zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu innych i odmowy ze strony rodziców/prawnych opiekunów współpracy ze specjalistami, świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i zdrowotną.

2. Skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola nie dokonuje się w przypadku dzieci sześcioletnich odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

ROZDZIAŁ 5

Wychowankowie Przedszkola

§ 20. 1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 7 lat.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

3. Dziecko w wieku powyżej 7 lat, któremu odroczono realizacje obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

4. Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w Przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

5. Obowiązek, o którym mowa rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

6. Rodzice dziecka są zobowiązani dopełnić czynności zgłoszenia dziecka i zapewnić jego regularne uczęszczanie.

7. Przez niespełnienie obowiązku przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu, z zastrzeżeniem sytuacji związanej z długotrwałą chorobą dziecka.

8. Jeżeli droga dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego i dziecka 5-letniego z domu do przedszkola przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego dowożenia itd. – art. 32 ustawy Prawo oświatowe.

9. Rekrutacja do przedszkola odbywa się na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

 

§ 21. 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalnych, a w szczególności:

 1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola zatrudniając wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną a w grupie najmłodszej pomoc nauczyciela;
 2. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym jak i psychicznym;
 3. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy BHP i ppoż.

2. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku a w szczególności w zakresie zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość korzystania z:

 1. pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki;
 2. placu zabaw;
 3. pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni;
 4. posiłków.

4. Sale przedszkolne posiadają właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową:

 1. sprzęty posiadają atesty i certyfikaty;
 2. placówka posiada sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej;
 3. w placówce znajdują się apteczki wyposażone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z instrukcją dotyczącą jej udzielania.

5. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich prawnym opiekunom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia wraz z nauczycielem grupy.

6. W czasie pobytu dziecka w Przedszkolu nie może ono pozostawać bez nadzoru osoby dorosłej.

7. W grupach w sprawowaniu opieki nad dziećmi pomaga nauczycielowi pomoc przedszkolna i doraźnie woźna.

8. Podczas zabaw na terenie nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie.

9. Podczas wyjścia poza teren Przedszkola zapewnia się opiekę jednego opiekuna dla grupy 15 dzieci.

10. Każde wyjście, wyjazd z dziećmi poza teren Przedszkola odnotowuje się w zeszycie spacerów i wycieczek wraz z podpisem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.

11. W razie gdy miejsce, w którym mają odbywać się zabawy czy zajęcia, lub stan techniczny znajdujących się urządzeń, samo miejsce może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest przerwać lub nie dopuścić do zajęć wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie Dyrektora.

§ 22. 1. W sytuacjach koniecznych pomoc medyczna udzielana jest dzieciom za zgodą rodziców. Jednak, gdy brak kontaktu z rodzicami, korzysta się z usług pogotowia ratunkowego.

2. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do udziału w szkoleniach z zakresu BHP i ppoż. oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

3. W razie zaistnienia w Przedszkolu wypadku niezwłoczne zapewnia się dziecku pierwszą pomoc przedmedyczną oraz sprowadza się fachową pomoc medyczną.

4. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłoczne:

 1. rodziców ( opiekunów prawnych ) poszkodowanego dziecka;
 2. Organ prowadzący przedszkole;
 3. pracownika służby BHP;
 4. społecznego inspektora pracy;
 5. Radę Rodziców.

5. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.

6. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie inspektora sanitarnego.

7. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej dokonuje dyrektor bądź wicedyrektor Zespołu.

8. Każdy wypadek odnotowuje się w rejestrze wypadków. Dyrektor powołuje zespół i prowadzi postępowanie powypadkowe zgodnie z odrębnymi przepisami.

9. Umożliwia się ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą rodziców.

10. Przedszkole prowadzi edukację dla bezpieczeństwa m.in. poprzez tematy kompleksowe, spotkania z policjantami, bajki i filmy o bezpieczeństwie itp. Tematyki dotyczą bezpieczeństwa na drodze, w domu, w relacjach z innymi, sposobu korzystania z urządzeń, narzędzi i przyborów. Tematy dotyczą też bezpieczeństwa w kontakcie z roślinami, zwierzętami, lekami oraz środkami chemicznymi.

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas spacerów i wycieczek dzieci posiadają elementy odblaskowe.

§ 23. 1. Przedszkole może organizować wycieczki i inne wyjazdy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w tym zakresie i procedurą dotyczącą organizacji wycieczek i imprez poza siedzibą Przedszkola.

2. Program wycieczki winien być dostosowany do wieku, możliwości i zainteresowania dzieci.

3. Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców, opiekunów.

4. Wyjątkiem są krótkie, piesze wycieczki będące uzupełnieniem realizowanego programu wychowania przedszkolnego, np. na pocztę, do parku, do banku.

5. Rodzice dzieci mających problemy w czasie poruszania się pojazdami mechanicznymi zobowiązani są do wyposażenia dziecka we wszelkie możliwe zabezpieczenia, których używa podczas jazdy.

ROZDZIAŁ 6

Rodzice

§ 24. 1. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 1. przestrzeganie niniejszego Statutu;
 2. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
 3. respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, podjętych w ramach ich kompetencji;
 4. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub upoważnienie osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo i w godzinach pracy Przedszkola;
 5. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu;
 6. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
 7. przyprowadzanie zdrowego, a po przebytej chorobie doleczonego dziecka;
 8. w przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w Przedszkolu niezwłoczne odebranie dziecka z placówki.

§ 25. 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Rodzice mają prawo do:

 1. zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju Przedszkola i planów pracy w danym oddziale;
 2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
 3. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
 4. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy Przedszkola;
 5. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa, Radę Rodziców.

§ 26. Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy Przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny Dyrektora.

§ 27. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu trzy razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli. Organizowane są również Drzwi otwarte dla potrzeb zainteresowanych rodziców.

§ 28. Formy współpracy Przedszkola z rodzicami:

 1. zebrania grupowe;
 2. konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, specjalistami, także przez telefon i pisemnie;
 3. kąciki dla rodziców;
 4. zajęcia otwarte, uroczystości i festyny rodzinne;
 5. wspólne przedsięwzięcia – również z inicjatywy rodziców- np. spotkania z postaciami bajek, podwieczorki tematyczne.

ROZDZIAŁ 7

 Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 29. 1. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z odpowiednimi kwalifikacjami do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

2. Nauczyciel Przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą godnie z podstawą programową i obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

 1. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującą podstawą programową i programem wychowania przedszkolnego, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;
 2. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
 3. prowadzenie obserwacji oraz diagnozy pedagogicznej mającej na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, ocena stanu gotowości do podjęcia obowiązku szkolnego;
 4. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
 5. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w Przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek , spacerów i pobytu na placu zabaw;
 6. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno - pedagogiczną, zdrowotną itp.;
 7. planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
 8. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;
 9. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;
 10. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących, dziecka, jego zachowania i rozwoju;
 11. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, do której należy:
 1. dokonywanie obserwacji i diagnozy dzieci (arkusz obserwacji, wywiad z rodzicami),
 2. prowadzenie zeszytu pracy korekcyjno-wyrównawczej,
 3. gromadzenie kart pracy dziecka, wytworów dziecka,
 4. prowadzenie dziennika zajęć, w którym nauczyciel odnotowuje frekwencję każdego dziecka na zajęciach,
 5. dzienny zapis pracy wychowawczo – dydaktycznej,
 6. opracowanie zestawów ćwiczeń i zabaw gimnastycznych, porannych i ruchowych,
 7. opracowanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 1.  realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;
 2.  inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno- sportowym, prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców;
 3.  realizacja wszystkich innych zadań zaleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki.

4. Przedszkole zatrudnia nauczycieli specjalistów, do których zadań należy:

 1. logopeda – zadania logopedy zawiera Statut Zespołu § 23, ust.7
 2. pedagog – zadania zostały określone w Statucie Zespołu, § 23, ust.2, ponadto, do zadań pedagoga w przedszkolu należy w szczególności:
 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych i wsparcia mocnych stron;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczej w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
 3. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza nim;
 4. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

3) psycholog - do zadań psychologa należy:

 1. rozpoznawanie możliwości i potrzeb dziecka oraz umożliwienie ich zaspokojenia;
 2. współpraca z rodzicami, prowadzenie doradztwa dla rodziców;
 3. prowadzenie obserwacji dotyczącej oceny funkcjonowania różnych sfer podlegających rozwojowi;
 4. wspieranie mocnych stron dziecka;
 5. prowadzenie działań diagnostycznych dotyczących możliwości psychofizycznych dzieci;
 6. współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania skutków zakłóceń i/lub zaburzeń rozwojowych lub zaburzeń zachowania występujących u dzieci oraz w celu inicjowania  różnych form pomocy wychowawczej;
 7. wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 8. prowadzenie dokumentacji ( w tym dziennika zajęć);
 9. ponoszenie odpowiedzialności za jakość swojej pracy.

4) inni specjaliści zatrudniani są w zależności od potrzeb przedszkola.

 

§ 30. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

 1. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
 2. ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
 3. włączenia ich w działalność przedszkola.

§ 31. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo- oświatowych.

§ 32. 1. Pomoc nauczyciela:

 1. współodpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo dzieci;
 2. pomaganie nauczycielowi w czasie zabaw i zajęć, podczas spacerów i wycieczek oraz przy leżakowaniu, aby w każdej sytuacji zapewnić dzieciom bezpieczeństwo;
 3. pomaganie dzieciom podczas czynności samoobsługowych i podczas posiłków;
 4. pomaganie nauczycielowi w utrzymaniu higieny i estetyki sal zajęć;
 5. przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów BHP i ppoż.;
 6. wykonywanie innych poleceń zleconych przez Dyrektora istotnych dla prawidłowej organizacji pracy.

2. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ 8

Postanowienia końcowe

§ 33. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej - dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

§ 34. Nowelizację Statutu Przedszkola wprowadza się ujednolicając stary Statut i podając po każdej zmianie w formie jednolitego aktu prawnego. Rada Pedagogiczna upoważnia Dyrektora Przedszkola do podania tekstu ujednoliconego po każdej nowelizacji Statutu.

§ 35. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

 1. zamieszczenie Statutu na stronie internetowej Zespołu,
 2. udostępnienie zainteresowanym Statutu przez Dyrektora Przedszkola.

§ 36. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 37. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 38. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 39. Statut wchodzi w życie z dniem 15 września 2020 r.

 

 

Data przyjęcia Statutu                               Przewodniczący Rady Pedagogicznej

15 września 2020 r.

 

Dane adresowe

Zespół Szkół
w Bystrzejowicach Pierwszych
im. Heleny Babisz

Bystrzejowice Pierwsze 89
21-050 Piaski

zs.bystrzejowice@wp.pl

tel./fax: 81 581 02 13

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku

do piątku w godzinach:  7.30 - 16.00

 

email: zsb.sekretariat@wp.pl

Biblioteka szkolna

Godziny pracy:

Poniedziałek : 08:50 – 14:50

Wtorek : 09:00 – 13:10

Środa : 09:40 – 15:00

Czwartek : 09:00 – 15:00

Piątek : 09:40 – 14:00

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.