Zespół Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych

im. Heleny Babisz

Fizyka

Przedmiotowy System Oceniania

Zespół Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych

FIZYKA

 

I.                   CELE OCENIANIA

 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów z fizyki, polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu i postępu w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.

 

Celami sprawdzania osiągnięć uczniów na różnych ogniwach lekcji są:

-         dostarczanie informacji o stopniu opanowania wiedzy i umiejętności przez ucznia na danym etapie kształcenia,

-         wykrycie luk i błędów wiedzy ucznia

-         wskazanie uczniom w jaki sposób mogą luki w wiedzy uzupełnić, a błędy poprawić,

-         uwzględnić zaangażowanie, staranność i wkład pracy ucznia,

-         wdrażanie uczniów do samooceny i umiejętności planowania nauki,

-         prognozować przyszłe wyniki nauczania,

-         motywować ucznia do dalszej pracy,

-         stanowić pomoc przy planowaniu czynności nauczycielskich  i opracowywaniu scenariuszy działań dydaktycznych,

-         uzmysłowić nauczycielowi konieczność zmiany modyfikacji czy też kontynuacji metod pracy z uczniem, a zatem dawać podstawę do ewaluacji programu

II.                OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE

1.      Wypowiedzi ustne pod względem rzeczowym, stosowania języka fizycznego, umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi.

2.      Sprawdziany pisemne całogodzinne, zapowiedziane tydzień wcześniej, zapisane w dzienniku, poprzedzone lekcja powtórzeniową, sprawdzone w ciągu dwóch tygodni.

3.      Sprawdziany są obowiązkowe; jeśli z przyczyn losowych spowodowanych np. dłuższą chorobą, uczeń nie pisał go z cała klasą powinien to uczynić w ciągu dwóch tygodni od terminu rozdania prac; jeśli zaś nieobecność na sprawdzianie była spowodowana inną przyczyną  np. była nieobecnością przypadkową, to powinien napisać sprawdzian na najbliższej lekcji.

4.      Kartkówki 10-15 minutowe obejmują materiał z dwóch ostatnich lekcji, nie muszą być zapowiadane.

5.      Prace domowe.

6.      Aktywność na lekcji, umiejętność samodzielnego rozwiązywania zadań, współpraca w zespole, udział w dyskusji.

7.      Planowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie doświadczeń.

8.      Prace domowe.

9.      Zeszyt przedmiotowy.

10.  Zadania spoza podstawy programowej dla uczniów chętnych zainteresowanych przedmiotem.

III.             SPOSOBY OCENIANIA RÓŻNYCH FORM AKTYWNOŚCI

1.      Oceny są jawne dla ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna; uzasadnione i zgodne z wymaganiami na daną ocenę w skali od 1-6.

2.      W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny słowne i cyfrowe wg kryteriów:

Ocena słowna

Ocena cyfrowa

% uzyskanych punktów z pracy pisemnej

celujący

6

Ocena bardzo dobra + zadanie dodatkowe

bardzo dobry

5

91% - 100%

dobry

4

75% - 90%

dostateczny

3

51% - 74%

dopuszczający

2

31% - 50%

niedostateczny

1

0% - 30%

 

3.      W przypadku ucznia, który otrzymał opinię PPP o specyficznych trudnościach w uczeniu się, dostosowuje się wymagania edukacyjne do indywidualnych możliwości oraz potrzeb danego ucznia.

4.      Na bieżąco oceniane są odpowiedzi ustne, aktywność na lekcji, prace domowe; oceną w skali 1-6 lub stosując „+’’ lub ,,-’’; stosuje się następujący przelicznik plusów: pięć plusów – bdb, cztery –db, trzy – dst.

5.      Za udział w konkursach przedmiotowych i tematycznych i zajęcie od I – III miejsca lub wyróżnienie, uczeń otrzymuje cząstkową ocenę celującą.

6.      Uczeń, który jest laureatem konkursu przedmiotowego uzyskuje celującą ocenę końcoworoczną.

7.      Uczeń może być w ciągu semestru dwa razy nieprzygotowany, zgłasza to na początku lekcji, za wyjątkiem lekcji powtórzeniowych, sprawdzianów i kartkówek.

8.      Za brak pracy domowej uczeń po wykorzystaniu nieprzygotowana otrzymuje ocenę niedostateczną.

9.      Nieobecność ucznia na lekcji nie zwalnia go z uzupełnienia wiadomości, notatek, pracy domowe; dotyczy to również nieobecności spowodowanej udziałem w zawodach sportowych.

10.  Nieprzygotowanie ucznia do lekcji z powodu dłuższej nieobecności jest usprawiedliwione; warunki nadrabiania zaległości do uzgodnienia z nauczycielem.

11.  Uczeń ma prawo do poprawy  niesatysfakcjonującej go oceny w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Ocenę z poprawy wpisuje się do dziennika obok oceny uzyskanej wcześniej.

12.  Jeśli w czasie sprawdzianu lub kartkówki uczeń korzystał z niedozwolonych materiałów lub podpowiedzi, (praca niesamodzielna) przerywa mu się pracę,  otrzymuje ocenę niedostateczną.

13.  Na koniec okresu lub roku szkolnego nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.

14.  Zgodnie z WSO uczeń i jego rodzic/ prawny opiekun zostaje  poinformowany  o każdej przewidywanej ocenie śródrocznej i końcoworocznej

IV.              KRYTERIA OCEN I FORMUŁOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

1.      Oceny osiągnięć uczniów dokonywane są na podstawie hierarchii wymagań tak, aby spełnienie wyższych wymagań uwarunkowane było spełnieniem wymagań niższych.

 1. Systematyczne ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia w różnych formach w warunkach zapewniających obiektywność oceny.
 2. Sposób ustalania ocen cząstkowych z fizyki jest podawany uczniom na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, oraz przypominany w miarę potrzeb.
 3. Przy wystawianiu stopnia kierujemy się następującymi kryteriami ogólnymi:

- zakres i jakoś wiadomości,

- rozumienie materiału,

- posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami,

- kultura przekazywania wiadomości.

Warunki, wymagania jakie musi spełniać uczeń aby uzyskać następujące stopnie z fizyki:

 

Wymagania na stopień niedostateczny – wymagań nie ustala się. A więc:

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia,

- nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela,

- nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych,

- często opuszcza zajęcia; nie uzupełnia podstawowych zaległości,

- nie korzysta z proponowanych form pomocy ( np. zespoły wyrównawcze, konsultacje indywidualne ),

 

Wymagania na stopień dopuszczający – dotyczą zapamiętywania wiadomości, czyli gotowości ucznia  do przypomnienia sobie treści podstawowych praw fizyki, podstawowych wielkości fizycznych, najważniejszych zjawisk fizycznych. Uczeń potrafi rozwiązywać przy pomocy nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Zdobyte wiadomości i umiejętności są niezbędne do dalszego kontynuowania nauki fizyki i przydatne w życiu codziennym. A więc:

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

- ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, a braki nie przekreślają możliwości dalszego kształcenie,

- zna podstawowe prawa i wielkości fizyczne,

- potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste doświadczenia fizyczne,

- sprostał wymaganiom koniecznym,

- systematycznie uczęszcza na zajęcia i uczestniczy w nich w miarę swoich możliwości.

 

Wymagania na stopień dostateczny – dotyczą zrozumienia wiadomości. Oznacza to że uczeń potrafi przy niewielkiej pomocy nauczyciela: wyjaśnić, od czego zależą podstawowe wielkości fizyczne (np. gęstość, praca, rezystancja itp.), zna jednostki tych wielkości, zna i potrafi wyjaśnić poznane prawa fizyki, umie je potwierdzić odpowiednimi, prostymi eksperymentami( np. prawo Archimedesa, prawo Ohma).
A więc:

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

- opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,

- potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań z pomocą nauczyciela,

- potrafi wykonać proste doświadczenia fizyczne z pomocą nauczyciela,

- zna podstawowe wzory, jednostki i wielkości fizyczne,

- sprostał wymaganiom koniecznym i podstawowym.

 

Wymagania na stopień dobry  – dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności
w sytuacjach typowych. Oznacza to opanowanie przez ucznia umiejętności praktycznego posługiwania się wiadomościami, które są pogłębione i rozszerzone w stosunku do wymagań podstawowych ( np. obliczanie wartości wielkości fizycznej według wzoru: gęstości ,siły, mocy natężenia prądu itp.), uczeń potrafi samodzielnie rozwiązywać typowe zadania teoretyczne i praktyczne, korzystając przy tym ze słowników, tablic
i innych pomocy naukowych. A więc:

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

- opanował w dużym zakresie wiadomości określone programem nauczania,

- poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań lub problemów,

- potrafi wykonać zaplanowane doświadczenie z fizyki,  rozwiązywać proste zadania lub problemy,

- sprostał wymaganiom koniecznym, podstawowym i rozszerzającym.

 

Wymagania na stopień bardzo dobry – dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności w sytuacjach problemowych ( np. szczegółowa analiza procesów fizycznych ),
w projektowaniu i wykonywaniu doświadczeń potwierdzających prawa fizyczne, rozwiązywaniu złożonych zadań rachunkowych (wyprowadzanie wzorów, analiza wykresów ) oraz przedstawionych wiadomości ponadprogramowych związanych tematycznie z treściami nauczania. A więc:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

- w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe,

- zdobytą wiedze potrafi zastosować w nowych sytuacjach,

- jest samodzielny – korzysta z różnych źródeł wiedzy,

- potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenia fizyczne,

- rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe,

- osiąga sukcesy w konkursach szkolnych ( o ile są organizowane ),

- sprostał wymaganiom koniecznym, podstawowym, rozszerzającym i dopełniającym.

 

Wymagania na stopień celujący – są to wszystkie wymienione powyżej wymagania.
A więc:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych ( problemowych )

- umie formułować problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk,

- umie rozwiązywać problemy w sposób nietypowy,

-osiąga sukcesy w konkursach poza szkolnych ( na szczeblu rejonowym
 i wojewódzkim ),

- sprostał wymaganiom koniecznym, podstawowym, rozszerzającym i dopełniającym.

 

 

Wymagania dla uczniów posiadających opinię lub orzeczenie PPP o specyficznych trudnościach w uczeniu.

 

- dostosowanie wymagań edukacyjne do  indywidualnych możliwości ucznia,

- dobór  metod  i form oceniania do  indywidualnych możliwości ucznia,

- podczas odpowiedzi ustnych dłuższe oczekiwanie na odpowiedź, powtórzenie pytania, precyzowanie jasno i krótko pytania,

- podczas robienia notatek - ograniczenie do najistotniejszych wiadomości,

- wydłużenie czasu pracy przy pisemnych formach wypowiedzi,

- zmniejszenie ilości zadań podczas prac pisemnych,

- ocenianie prac pisemnych tylko pod względem zawartości merytorycznej, poziom graficzny pisma i estetyka nie mają wpływu na ocenę;

 

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne opracowane są do każdego działu programowego znajdują się w odrębnych dokumentach / planach wynikowych. Uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) zostają z nimi zapoznawani na początku każdego roku szkolnego w formie ustnego przekazu. Równocześnie uczniowie są zapoznawani z tymi wymaganiami na bieżąco w toku edukacji.

 

V.                 DOKUMENTOWANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

 

 1. Przy każdej ocenie w dzienniku lekcyjnym jest wpisany określony rodzaj aktywności ucznia, zakres materiału i forma sprawdzianu, kartkówki
 2. Przy każdej pracy sprawdzającej nauczyciel wskazuje uczniowi osiągnięcia i braki (ustnie).
 3. Wystawianie oceny okresowej i końcoworocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym większa wagę mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności są kartkówki i odpowiedzi ustne. Pozostałe oceny są wspomagające.
 4. Sprawdziany przechowuje się na terenie szkoły, są one do wglądu rodziców.

 

VI.              SPOSOBY KORYGOWANIA NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH

 

 1. Uczeń ma prawo do  poprawienia kwestionowanej przez niego oceny  sprawdzianu w formie i terminie ustalonym z nauczycielem. Poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku lekcyjnym obok poprawianej, przy czym brana pod uwagę jest ocena z poprawy.
 2. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ma możliwość jej poprawy w terminie dwu tygodni od rozdania pierwszej pracy w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
 3. Uczeń ma prawo do poprawy niekorzystnych ocen cząstkowych z kartkówek po uzgodnieniu z nauczycielem.
 4. Istnieje możliwość konsultacji z nauczycielem w przypadku gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia zaległości z przedmiotu.
 5. W przypadku kłopotów ucznia z nauką nauczyciel wraz z uczniem i jego rodzicem, przy wsparciu wychowawcy  ustala sposób uzupełnienia zaległości.

 

VII.           INFORMOWANIE RODZICÓW O POSTĘPACH UCZNIA W NAUCE

 

 1. Zebranie ogólnoszkolne
 2. Zebranie klasowe
 3. Konsultacje indywidualne
 4. E-dziennik
 5. Telefonicznie
 6. Listem poleconym

Opracowała

Urszula Radkiewicz

 

 

 

ZAŁĄCZNIK

 

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki

w Gimnazjum nr 2 w Bystrzejowicach Pierwszych

 

Lp.

Forma  oceniania

Waga oceny

1.

Sprawdzian

3

2.

Kartkówka

 

2

 

 

3.

Odpowiedzi ustne

4.

Sprawdzian diagnozujący

5.

Egzaminy próbne wewnętrzne

6.

Aktywność na zajęciach

 

 

 

 

 

1

7

Praca na lekcji (indywidualna lub grupowa)

8.

Przygotowanie do zajęć

9.

Prace domowe

10.

Prace dodatkowe

11.

Prace na zajęciach dodatkowych ( zajęcia przygotowujące do egzaminu)

12.

Konkursy

13.

Nieprzygotowanie do lekcji

14.

Doświadczenia

15.

Inne prace

 

Opracowała

Urszula Radkiewicz

 

Dane adresowe

Zespół Szkół
w Bystrzejowicach Pierwszych
im. Heleny Babisz

Bystrzejowice Pierwsze 89
21-050 Piaski

zs.bystrzejowice@wp.pl

tel./fax: 81 581 02 13

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku

do piątku w godzinach:  7.30 - 16.00

 

email: zsb.sekretariat@wp.pl

Biblioteka szkolna

Godziny pracy:

Poniedziałek : 08:50 – 14:50

Wtorek : 09:00 – 13:10

Środa : 09:40 – 15:00

Czwartek : 09:00 – 15:00

Piątek : 09:40 – 14:00

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.