Zespół Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych

im. Heleny Babisz

Historia

Przedmiotowy System Oceniania na lekcjach historii

w Zespole Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych

 

I.                    Podstawa prawna:

Przedmiotowy system oceniania z historii obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności
i postaw uczniów. Został opracowany na podstawie:

 1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
 2. Podstawy programowej dla gimnazjum z historii
 3. Programu nauczania historii w gimnazjum
 4. Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół im. Heleny Babisz
  w Bystrzejowicach Pierwszych

 

II.                 Sposoby informowania o obszarach i kryteriach oceny wiedzy i umiejętności:

 

 1. Informacja jest przekazywana uczniom na początku roku szkolnego na pierwszej lekcji historii udokumentowana wpisem do dziennika lekcyjnego i zeszytu przedmiotowego.
 2. Wszystkie prace pisemne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego, udostępniane do wglądu rodzicom u nauczyciela podczas spotkań
  z rodzicami oraz godzin konsultacji.
 3. Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne i uzasadnione oraz wpisane
  do dziennika lekcyjnego.
 4. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego. Powinny być prowadzone systematycznie, starannie i czytelnie. W przypadku nieobecności ucznia w szkole, powinien je uzupełnić.. Ich brak na pierwsze i drugie półrocze powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej. Każdy zeszyt sprawdzany jest pod względem kompletności notatek, ich poprawności merytorycznej. Znak graficzny, tzw. parafka oznacza, że nauczyciel sprawdzał wykonanie pracy, ale nie sprawdzał jej zawartości merytorycznej.
 5. Trzy braki zadań domowych powodują otrzymanie przez ucznia oceny niedostatecznej.
 6.  Uczeń ma prawo zgłosić w ciągu półrocza jedno nieprzygotowanie (dotyczy odpowiedzi).
 7. W przypadkach losowych, w oparciu o pisemną prośbę rodzica, uczeń może być zwolniony ze sprawdzianu, odpowiedzi itp.
 8. Sprawdziany zawsze są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem
  oraz poprzedzone powtórzeniem materiału.
 9. Kartkówki z trzech ostatnich lekcji mogą być zapowiadane lub nie.
 10. Sprawdziany są oceniane zgodnie z wymaganą ilością punktów na daną ocenę, zgodnie z WSO.
 11. Uczniowie, którzy wykazują szczególne uzdolnienia, będą dodatkowo oceniani
  za udział w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych konkursach.
 12. Uczeń, który otrzyma ocenę niedostateczną na półrocze, musi zaliczyć nieopanowany materiał na ocenę pozytywną w ciągu pierwszego miesiąca drugiego półrocza.
 13.  Informacja o przewidywanej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej przekazywana jest zgodnie z WSO. Informacja o możliwości uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej rocznej jest przekazywana zgodnie z WSO.
 14. We wrześniu uczniowie pierwszych klas piszą sprawdzian z całego materiału przyswojonego w szkole podstawowej.

 

III.             Narzędzia stosowane w ocenianiu:

 

Są to: sprawdziany, testy, odpowiedzi ustne, referaty, prezentacje, kartkówki, praca z tekstem źródłowym, praca z mapą, zadania domowe, ocena zadań z zeszytu ćwiczeń etc.

a) sprawdziany/testy

- obowiązkowe,

- zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem,

- odnotowane w dzienniku,

- poprzedzone powtórzeniem,

- sprawdzone i omówione do dwóch tygodni od napisania,

- udostępnione rodzicom do wglądu u nauczyciela,

- przechowywane do końca roku szkolnego,

- poprawiane zgodnie z WSO;

b) odpowiedzi ustne: obowiązuje znajomość materiału z 3 ostatnich lekcji oraz kluczowych wiadomości z całego przerobionego materiału, w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu;

c) kartkówki – trwające 10 – 15 minut z trzech ostatnich lekcji, mogą być niezapowiedziane przez nauczyciela, nie podlegają poprawie;

d) zadania domowe – w różnej formie (ćwiczenia, krótkie wypowiedzi, krzyżówki i inne). Trzeci brak prac domowej skutkuje oceną niedostateczną. Każdy uczeń otrzymuje przynajmniej jedną ocenę z zadania domowego w półroczu. Zadania domowe są odrabiane
w zeszycie przedmiotowym lub zeszycie ćwiczeń- zakaz plagiatu;

e) aktywność – zaangażowanie w procesie lekcyjnym, wypowiedzi samodzielne, analiza

tekstu z podręcznika, odpowiedzi w czasie powtórzeń materiału,

- prace dodatkowe – przygotowane przez ucznia prezentacje, pomoce naukowe, plansze,

- sukcesy w konkursach historycznych/humanistycznych ( laureaci etapu szkolnego

i międzyszkolnego),

- aktywny udział w projektach edukacyjnych;

f) przygotowywanie na lekcje dodatkowych informacji, korzystanie z różnych źródeł;

g) uczeń zobowiązany jest do posiadania podręcznika, zeszytu ćwiczeń oraz zeszytu przedmiotowego.

h) inne.

 

IV.             Sposób ustalania oceny śródrocznej i rocznej

Ocena śródroczna jest wypadkową wynikającą z ocen cząstkowych uzyskanych w ciągu półrocza. Nie jest średnią arytmetyczną ani ważoną. Oceny ze sprawdzianów, testów są ważniejsze od ocen z kartkówek, odpowiedzi ustnych i zadań domowych. Oceny
z aktywności, referatów i prac dodatkowych itp. są ocenami wspomagającymi.

Ocena klasyfikacyjna (roczna) z przedmiotu jest wypadkową ocen: śródrocznej oraz oceny uzyskanej na koniec II półrocza, uwzględniającą również postępy ucznia.

 

a) celująca

Uczeń:

- w wysokim stopniu opanował treści programowe,

- dodatkowa wiedza wynika z samodzielnych poszukiwań i przemyśleń,

- potrafi korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji,

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych

  lub praktycznych,

- proponuje rozwiązania nietypowe,

- osiąga sukcesy w konkursach historycznych/humanistycznych,

- swobodnie posługuje się mapą historyczną,

- analizuje i wnioskuje na podstawie danych materiałów źródłowych.

b) bardzo dobra

Uczeń:

- posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne jej wykorzystanie w nowych sytuacjach,

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje

  problemy i zadania, posługując się nabytymi umiejętnościami,

- potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-skutkowych,

- potrafi wiązać wiedzę z kilku przedmiotów przy rozwiązywaniu zadań,

- wypowiedzi ucznia są samodzielne, wyczerpujące pod względem merytorycznym,     
  poprawne rzeczowo i językowo,

- wyjaśnia i ocenia przebieg i konsekwencje procesów historycznych, ekonomicznych,  
  politycznych i kulturowych.

c) dobra

Uczeń:

- zna definicje, fakty, pojęcia,

- operuje poprawnie językiem historycznym,

- rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, a trudniejsze

  pod kierunkiem nauczyciela, z pewną dozą samodzielności i inwencji,

- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji w celu odczytywania, interpretowania
i przetwarzania informacji zapisanych w postaci mapy, tekstu, wykresu, fotografii.

d) dostateczna

Uczeń:

- zna fakty, definicje i pojęcia pozwalające na rozumienie najważniejszych zagadnień,

- wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim poziomie trudności,

- potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji,

- stosuje wiedzę w typowych sytuacjach.

 

e) dopuszczająca

Uczeń:

- posiada poważne braki w wiedzy, nie wykluczają one jednak możliwości uzyskania

  przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki,

- rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,
przy wyraźnej pomocy nauczyciela,

- odpowiedzi ucznia są fragmentaryczne, popełnia błędy rzeczowe, nie potrafi ująć

  zagadnienia całościowo,

- posiadane umiejętności przy zaangażowaniu ucznia umożliwiają jego edukację
na następnym poziomie nauczania.

f) niedostateczna

Uczeń:

- nie posiada podstawowej wiedzy,

- popełnia błędy rzeczowe,

- nie potrafi zastosować wiedzy w sytuacji typowej, nieskomplikowanej nawet przy pomocy
  nauczyciela,

- nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej,

- brak zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń.

 

V.                Bieżące ocenianie

Bieżące ocenianie uwzględnia założenia zapisane w WSO, m.in. różnorodność
i systematyczność wystawiania ocen. Uczeń w ciągu półrocza musi otrzymać minimum 5 ocen przy dwóch godzinach lekcyjnych w tygodniu, z tym, że 50 % wymaganych ocen musi być wystawione w pierwszej połowie półrocza. Uczeń nie ma prawa na pracach pisemnych „ściągać”. Każda taka próba kończy się odebraniem pracy i wystawieniem oceny niedostatecznej.

Bieżące oceny z prac pisemnych wystawione są na podstawie progów procentowych:

0-30%: niedostateczny

31-50%: dopuszczający

51-74%: dostateczny

75-89%: dobry

90-100%: bardzo dobry.

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy osiągnie 100% punktów i rozwiąże zadanie dodatkowe.

Minimum raz w ciągu półrocza muszą być ocenione: odpowiedź ustna oraz zadanie domowe.

Wszelkie kwestie nieuregulowane w PSO rozstrzyga nauczyciel, a sporne- dyrektor szkoły.

 

VI.    Szczegółowe określenie warunków i zasad poprawiania ocen i uzupełnianie braków edukacyjnych.

 1. Poprawianie ocen odbywa zgodnie z zasadami znajdującymi się w WSO.

2.      Jeżeli uczeń był w szkole, a zwolnił się z kilku lekcji, wówczas przepisuje notatki
i ćwiczenia oraz sam opanowuje wiadomości i umiejętności z tych zajęć na następną lekcję.

3.      Jeżeli uczeń był nieobecny w szkole nie więcej niż tydzień, wówczas uzupełnia notatki, ćwiczenia oraz wiadomości ze wszystkich lekcji, na których był nieobecny
w przeciągu tygodnia.

4.      Jeżeli uczeń był nieobecny w szkole dłużej niż tydzień, wówczas na prośbę rodzica nauczyciel ustala wraz z uczniem termin uzupełnienia braków.

5.      Prace nieczytelne będą oceniane negatywnie na ocenę niedostateczną.

6.      Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych, powinien go napisać w terminie 2 tygodni od powrotu do szkoły.

7.      Uczeń powinien poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu w terminie 2 tygodni od momentu oddania prac.

 

VII.          Wymagania edukacyjne i dokładne kryteria oceniania stanowiące załącznik
do PSO

PSO znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładkach dla rodziców i dla uczniów oraz u nauczyciela. Wymagania programowe na poszczególne oceny są dostępne
do wglądu u nauczyciela historii i dyrektora szkoły.

Dane adresowe

Zespół Szkół
w Bystrzejowicach Pierwszych
im. Heleny Babisz

Bystrzejowice Pierwsze 89
21-050 Piaski

zs.bystrzejowice@wp.pl

tel./fax: 81 581 02 13

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku

do piątku w godzinach:  7.30 - 16.00

 

email: zsb.sekretariat@wp.pl

Biblioteka szkolna

Godziny pracy:

Poniedziałek : 08:50 – 14:50

Wtorek : 09:00 – 13:10

Środa : 09:40 – 15:00

Czwartek : 09:00 – 15:00

Piątek : 09:40 – 14:00

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.