Zespół Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych

im. Heleny Babisz

Informatyka (szkoła podstawowa)

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

w szkole podstawowej

 

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Dz. U. Nr 83 poz. 562, Nr 130, poz. 906

2. Nową podstawę programową z informatyki.

3. Przedmiotowy system oceniania (PSO) to podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów z danego przedmiotu. PSO jest zgodny z podstawą programową oraz wewnątrzszkolnym systemem oceniania (WSO) obowiązującym w szkole. Szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły.

 

1.     Ogólne zasady oceniania uczniów

 

2.      Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. Nauczyciel powinien analizować i oceniać poziom wiedzy i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania (opracowanych zgodnie z podstawą programową danego przedmiotu).

3.      Nauczyciel ma za zadanie:

·         informować ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie,

·         pomagać uczniowi przy samodzielnym planowaniu jego rozwoju,

·         motywować ucznia do dalszych postępów w nauce,

·         dostarczać rodzicom/opiekunom prawnym informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych zdolnościach ucznia.

4.      Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych.

5.      Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.

6.      Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych sprawdzone i ocenione prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom/opiekunom prawnym.

7.      Szczegółowe warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania określa statut szkoły.

 

2. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności

 

Ocenie podlegają:

 

1.      Ćwiczenia praktyczne

2.      Sprawdziany

3.      Kartkówki

4.      Odpowiedź ustna

5.      Praca domowa

6.      Aktywność i praca ucznia na lekcji

7.      Prace dodatkowe

8.      Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych (szkolnych i międzyszkolnych), są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w WSO.

 

3. Kryteria wystawiania ocen

 

1.      Klasyfikacje semestralna i roczna polegają na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej.

2.      Zgodnie z zapisami WSO nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych o:

·         wymaganiach edukacyjnych, które trzeba spełnić, aby uzyskać poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z informatyki,

·         sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

·         trybie odwołania się od wystawionej oceny klasyfikacyjnej.

3.      Przy wystawianiu ocen śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień opanowania wiadomości z poszczególnych działów tematycznych, oceniany na podstawie wymienionych w punkcie drugim różnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności. Szczegółowe kryteria wystawiania oceny klasyfikacyjnej określa WSO.

4. Wymagania edukacyjne z informatyki :

 

1.      W zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów uczeń:

·         wymienia dziedziny, w których wykorzystuje się komputery,

·         opisuje sposoby reprezentowania danych w komputerze,

·         wymienia etapy rozwiązywania problemów,

·         wyjaśnia, czym jest algorytm,

·         buduje algorytmy do rozwiązywania problemów,

·         przedstawia algorytm w postaci listy kroków,

·         przedstawia algorytm w postaci schematu blokowego.

2.      W zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych uczeń: • opisuje rodzaje gra ki komputerowej,

2.• wymienia formaty plików graficznych,

2.• tworzy kompozycje graficzne w edytorze grafiki,

·         wykonuje zdjęcia i poddaje je obróbce oraz nagrywa filmy,

·         tworzy dokumenty komputerowe różnego typu i zapisuje je w plikach w różnych formatach,

·         wykonuje podstawowe operacje na plikach i folderach (kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, zmiana nazwy),

·         porządkuje pliki w folderach,

·         sprawdza rozmiar pliku lub folderu,

·         wykorzystuje chmurę obliczeniową podczas pracy,

·         wyszukuje w sieci informacje i inne materiały niezbędne do wykonania zadania,

·         wyjaśnia, co to znaczy programować,

·         buduje skrypty w języku Scratch, wykorzystując gotowe bloki,

·         stosuje pętlę powtórzeniową w tworzonych programach,

·         stosuje sytuację warunkową w tworzonych programach,

·         wykorzystuje zmienne podczas programowania,

·         tworzy procedury z parametrami i bez parametrów,

·         steruje żółwiem na ekranie, wykorzystując polecenia języka Logo,

·         pisze i formatuje tekst w dokumencie tekstowym,

·         umieszcza w dokumencie tekstowym obrazy oraz symbole i formatuje je,

·         łączy ze sobą teksty w edytorze tekstu,

·         wykorzystuje szablony do tworzenia dokumentów tekstowych,

·         drukuje przygotowane dokumenty oraz skanuje papierowe wersje dokumentów.

3.      W zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi uczeń:

·         korzysta z różnych urządzeń peryferyjnych,

·         wyjaśnia, czym jest sieć komputerowa i jakie pełni funkcje,

·         omawia budowę szkolnej sieci komputerowej,

·         wyszukuje w Internecie informacje i dane różnego rodzaju (tekst, obrazy, muzykę, filmy),

·         sprawnie posługuje się urządzeniami elektronicznymi takimi jak skaner, drukarka, aparat fotograficzny, kamera,

·         prawidłowo nazywa programy, narzędzia i funkcje, z których korzysta,

·         wyjaśnia działanie narzędzi, z których korzysta.

4.      W zakresie rozwijania kompetencji społecznych uczeń:

·         współpracuje z innymi, wykonując złożone projekty,

·         komunikuje się z innymi przez sieć lokalną oraz przez Internet, wykorzystując komunikatory,

·         wysyła i odbiera pocztę elektroniczną,

·         selekcjonuje i ocenia krytycznie informacje znalezione w Internecie.

5.      W zakresie przestrzegania praw i zasad bezpieczeństwa uczeń:

·         przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze,

·         wymienia i opisuje rodzaje licencji na oprogramowanie,

·         przestrzega postanowień licencji na oprogramowanie i materiały pobrane z Internetu,

·         przestrzega zasad etycznych, korzystając z komputera i Internetu,

·         dba o swoje bezpieczeństwo podczas korzystania z Internetu,

·         przestrzega przepisów prawa podczas korzystania z Internetu,

·         wie, czym jest netykieta, i przestrzega jej zasad, korzystając z Internetu.

 

Załącznik 1

 

Zasady dotyczące oceniania w dzienniku elektronicznym (waga ocen):

·         sprawdziany pisemne – waga 3

·         sprawdziany na komputerze – waga 3

·         odpowiedzi ustne – waga 2

·         prace bieżące (ćwiczenia i zadnia) – waga 1

·         udział w konkursie – waga 2

Dane adresowe

Zespół Szkół
w Bystrzejowicach Pierwszych
im. Heleny Babisz

Bystrzejowice Pierwsze 89
21-050 Piaski

zs.bystrzejowice@wp.pl

tel./fax: 81 581 02 13

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku

do piątku w godzinach:  7.30 - 16.00

 

email: zsb.sekretariat@wp.pl

Biblioteka szkolna

Godziny pracy:

Poniedziałek : 08:50 – 14:50

Wtorek : 09:00 – 13:10

Środa : 09:40 – 15:00

Czwartek : 09:00 – 15:00

Piątek : 09:40 – 14:00

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.