Zespół Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych

im. Heleny Babisz

Język polski

JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

 

 

1.                  Cele przedmiotowego systemu oceniania

 

•    Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych.

•  Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju.

•  Motywowanie ucznia do dalszej pracy.

•  Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach ucznia.

•  Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.

 

1.                  Zasady PSO

 

1.Każdą ocenę opatrujemy komentarzem ustnym lub pisemnym.   Komentarz zawiera informacje dotyczące tego, czego  się uczeń nauczył i wskazówki, jak podnieść i doskonalić swoje umiejętności polonistyczne.

2.Prace klasowe i testy zapowiadamy z tygodniowym wyprzedzeniem.

3.Uczeń ma prawo poprawić wszystkie prace klasowe i sprawdziany w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

4.Dłuższych, pisemnych prac domowych nie zadajemy z dnia na dzień.

5.Prace klasowe uczniowie piszą na papierze podaniowym.

6.Prace klasowe  wraz z testami przechowujemy w pracowni do końca roku szkolnego.

7.Uczeń ma obowiązek systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy.

8.Pracą domową jest również przeczytanie lektury lub tekstu zamieszczonego w podręczniku. Za niewykonanie pracy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

9.Tytuły lektur i przewidywane terminy omawiania podajemy uczniom na początku  roku szkolnego.

10.Po omówieniu lektury i działu kształcenia językowego uczeń pisze wypracowanie klasowe, sprawdzian lub test.

 

3. Co podlega ocenie na języku polskim?
 

Ocenie podlegają:

•    sprawdziany pisemne (prace klasowe 1 i 2-godzinne z omówionego działu, testy, kartkówki, dyktanda);

•    praca ucznia na lekcji (aktywność, praca w grupie, zadania dodatkowe, dla chętnych);

•    samodzielna praca domowa ucznia (pisemna praca w zeszycie, ćwiczenia);

•    wypowiedzi ustne: odpowiedzi na pytania, opowiadanie;

•    wypowiedzi pisemne: odpowiedzi na pytania, rozwiązywanie ćwiczeń, redagowanie tekstów użytkowych i form wypowiedzi przewidzianych programem nauczania;

•    recytacja z pamięci (wiersz i proza);

•    czytanie (głośne i ciche ze zrozumieniem);

•    zeszyt ćwiczeń (poprawność merytoryczna wykonanych ćwiczeń oraz staranność).

 

 

 

4. Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów
 

·                    Odpowiedź ustna.

·                    Wykonywanie przez uczniów ćwiczeń - według uznania nauczyciela.

·                    Prace klasowe w postaci testów rozszerzonej odpowiedzi – 2-3 w semestrze.

·                    Sprawdziany z literatury i nauki o języku - po każdej większej partii materiału.

·                    Dyktanda, testy ortograficzne – ok. 2 w semestrze.

·                    Testy badania kompetencji - minimum 1 w semestrze.

·                    Kartkówki - z bieżącego materiału - według uznania nauczyciela.

 

5. Skala ocen

100% - 91% - bardzo dobry (5)

90% - 75% - dobry (4)

74% - 51% - dostateczny (3)

50% - 31% - dopuszczający (2)

30% - 0% - niedostateczny (1)

6. Kryteria oceniania
 

Ustala się następujące kryteria wystawiania stopni cząstkowych oraz klasyfikacyjnych (uczeń otrzymuje stopień, którego kryteria jako całość najbliższe jest jego sprawdzonym osiągnięciom):
Ocena celująca (6)

Otrzymuje ją uczeń, który:

·                    osiągnął wszystkie standardy i określone nimi sprawności o charakterze polonistycznym oraz ma wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania

·                    systematycznie, rzetelnie i z dużym zaangażowaniem pracował podczas zajęć języka polskiego oraz w domu, przygotowując się do lekcji

·                    wykazuje aktywność i pomysłowość twórczą

·                    wykazywał się inwencją twórczą, nie czekając na inicjatywę nauczyciela;

·                    biegle posługiwał się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy;

·                    wykazywał się indywidualną pracą wykraczającą poza realizowany program;

·                    poprawnie wykonywał większość prac dodatkowych zlecanych przez nauczyciela

·                    samodzielnie rozwiązywał problemy pojawiające się w edukacji polonistycznej

·                    brał udział w konkursach związanych z językiem polskim (różne etapy) i osiągał wysokie wyniki

·                    przyczynia się do podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności innych uczniów poprzez działanie w grupach wsparcia uczniowskiego

·                    przejawia zainteresowanie przedmiotem i przedstawia zagadnienia w ciekawy sposób

·                    ma zasób leksykalny języka na poziomie ucznia gimnazjum

·                    w swoich wypowiedziach biegle posługuje się terminami językowymi i teoretycznoliterackimi oraz stosuje różnorodne konstrukcje składniowe

 

 

Ocena bardzo dobra (5)

Otrzymuje ją uczeń, który:

§     opanował treści i problemy objęte programem nauczania

§     był systematyczny i samodzielny w pracy na lekcji i w domu

§     cechował się aktywnością na zajęciach

§     wykazał się wiedzą i umiejętnościami na poziomie ponadpodstawowym (PP)

§     rozwiązywał zadania i problemy o znacznym stopniu trudności

§     terminowo wywiązywał się z zobowiązań w stosunku do nauczyciela

§     wykorzystuje znajomość materiału języka polskiego w nauce innych przedmiotów i

życiu pozaszkolnym

§     biegle posługuje się różnymi sposobami gromadzenia informacji (korzysta z różnych  

źródeł)

§     pisze poprawnie pod względem ortograficznym

§     na ogół nie popełnia błędów interpunkcyjnych

§     formułuje teksty mówione i pisane różnej długości, poprawne językowo czyta poprawnie pod względem technicznym, stosując się do znaków interpunkcyjnych i świadomie modulując głos


 

Ocena dobra (4)

·                    Otrzymuje ją uczeń, który:

·                    był systematyczny, terminowo wywiązywał się z zadań

·                    bywał aktywny

·                    formułuje wypowiedzi pisemne i ustne, popełniając niewielką ilość błędów językowych

·                    na ogół nie popełnia błędów ortograficznych

·                    opanował umiejętności umiarkowanie trudne, złożone, mniej przystępne niż zaliczone

do wymagań podstawowych

·                    ma dobrą znajomość treści i zagadnień materiału programowego

·                    samodzielnie rozwiązywał większość problemów literackich i językowych

·                    wykonywał zadania w terminie określonym przez nauczyciela a także uzupełniał ewentualne braki.
 

Ocena dostateczna (3)

Otrzymuje ją uczeń, który:

·                    samodzielnie rozwiązywał problemy językowe i literackie o niewielkim poziomie trudności, łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego

·                    opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym, określonym przez podstawę programową

·                    stosował wiadomości w sytuacjach typowych

·                    przyswoił proste, uniwersalne umiejętności, często powtarzające się w procesie nauczania

·                    stosuje się do poznanych zasad ortograficznych, ale nie zna wyjątków i pisowni tradycyjnej

·                    czyta poprawnie pod względem technicznym

·                    rozumie tekst po cichej lekturze

·                    pracował w miarę systematycznie i doskonalił w sobie tę cechę;

·                    opanował wiadomości i umiejętności z języka polskiego na poziomie podstawowym (P);

·                    umie zastosować zdobyte wiadomości w sytuacjach typowych, według poznanego wzorca.
 

 

Ocena dopuszczająca (2)

·                    Otrzymuje ją uczeń, który:

·                    nawet najprostsze zadania wykonywał przy pomocy nauczyciela lub innego ucznia

·                    opanował umiejętności praktyczne, przydatne życiowo

·                    przyswoił treści niezbędne w dalszej edukacji

·                    ma niewielką znajomość treści i problemów materiału programowego

·                    słabo czyta pod względem technicznym, ale rozumie przeczytany tekst

·                    popełnia liczne błędy ortograficzne i interpunkcyjne

·                    zna kilka terminów literackich i gramatycznych, ale nie umie tej wiedzy wykorzystać

·                    w miarę systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, ale nie zawsze odrabia prace domowe

 

Ocena niedostateczna  (1)

Otrzymuje ją uczeń, który:

§     nie spełnia wymagań koniecznych

§     nie potrafi wykonać najprostszych zadań nawet przy pomocy nauczyciela

§     nie opanował wiadomości i umiejętności elementarnych, a stwierdzone braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z języka polskiego;

§     nie rokuje nadziei na uzupełnienie zaległości

§     zaległości uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z przedmiotu

§     nie zna nawet małej części materiału przerabianego na lekcjach

§     nie wykazuje chęci do nauki ani żadnej aktywności

§     prowadzi zeszyt niesystematycznie albo wcale nie prowadzi zeszytu

§     świadomie opuszcza prace klasowe, sprawdziany i ich poprawę

§     nie przyswoił umiejętności przydatnych życiowo

§     nie dysponuje wystarczającym zasobem leksykalnym

 

7. Wagi ocen cząstkowych dla ustalenia ocen śródrocznych i rocznych na podstawie średniej ważonej.            

 

Lp.

 Kategorie ocen

Waga

1.

Sprawdzian/czytanie ze zrozumieniem

2-3

2.

Kartkówka

1-2

3.

Aktywność

1

4.

Zadanie domowe /nieprzygotowanie

1

5.

Wypracowanie

2-3

6.

Dyktando / test ortograficzny

1 - 2

7.

Recytacja

18. Informowanie o ocenach

1. O uzyskiwanych ocenach uczniowie są informowani na bieżąco.

2. Wszystkie oceny są jawne i wystawiane według ustalonych kryteriów.
3. Uczeń ma prawo zapoznać się z uzasadnieniem ustalonej oceny.
4. Wszelkie sprawdzone i ocenione prace pisemne znajdują się w dokumentacji nauczyciela, a rodzic ma prawo do ich obejrzenia.
5. O przewidywanej ocenie semestralnej lub rocznej uczeń informowany jest
ustnie na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną.
6. O ocenie niedostatecznej rodzice/opiekunowie ucznia informowani są w formie pisemnej na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. Za pisemne poinformowanie rodziców odpowiada wychowawca.
7. Tydzień przed radą klasyfikacyjną uczniowie informowani są o rzeczywistych ocenach semestralnych/rocznych.
8. W przypadku trudności w nauce, częstego nieprzygotowania do lekcji, lekceważącego stosunku do przedmiotu - rodzice będą informowani podczas zebrań i konsultacji z nauczycielami.

 

9. Ewaluacja PSO

1. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego podlega ewaluacji raz w roku.

2. Informacje zbierane będą:

- na podstawie wyników prac klasowych,

- poprzez rozmowy z nauczycielami, uczniami i rodzicami.

 

 

PRZEDMIOTEM NAUCZANIA I OCENIANIA SĄ:

§         wiadomości

§         umiejętności

§         postawa ucznia (aktywność, działanie, samodzielność, systematyczność)

§         komunikowanie się

 

 

SKALA OCEN I POZIOMY WYMAGAŃ

 

  OCENY uzyskane przez uczniów w ciągu roku szkolnego wyrażone są tradycyjną oceną szkolną:

1 – niedostateczny

2 – dopuszczający

3 – dostateczny

4 – dobry

5 – bardzo dobry

6 – celujący

 

POZIOMY WYMAGAŃ, które  powinna uwzględniać taksonomia ocen:

Konieczne (na ocenę dopuszczającą)

Obejmują treści:

     -   bardzo łatwe (ale wykonane pod kierunkiem nauczyciela)

     -   praktyczne, przydatne życiowo

-   niezbędne w dalszej edukacji – bazowe

Podstawowe (na ocenę dostateczną)

        Obejmują, oprócz wymagań koniecznych, treści :

-                     najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu

-                     łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego

-                     często powtarzające się w procesie nauczania

-                     określone programem nauczania na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych

-                     proste, uniwersalne umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego

Rozszerzające (na ocenę dobrą)

           Obejmują, oprócz wymagań podstawowych, treści:

            -   umiarkowanie trudne

            -   złożone, mniej przystępne niż zaliczone do wymagań podstawowych

-   częściowo rozszerzające podstawy przedmiotu

Dopełniające (na ocenę bardzo dobrą)

   Obejmują, oprócz wymagań rozszerzających, treści :

-                     wymagające korzystania z różnych źródeł

-                     umożliwiające rozwiązywanie problemów

-                     pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym

-                     pozwalające łączyć wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin

 Wykraczające (na ocenę celującą)

              Powinny, oprócz wymagań dopełniających, obejmować treści:

•         znacznie wykraczające poza program nauczania

•         wymagające znacznej samodzielności ucznia

•         wynikające z indywidualnych zainteresowań

 

INFORMACJE O POSTĘPACH UCZNIA gromadzi się:

§     w dzienniku lekcyjnym

§     w zeszytach przedmiotowych

§     w teczkach prac uczniów (zawierających referaty, sprawdziany, testy, wypracowania, rysunki)

 

O postępach w nauce uczeń i jego rodzice informowani są w formie:

§     oceny (stopnia szkolnego),

§     oceny opisowej (recenzji prac),

§     oceny ustnej (recenzji ustnej),

§     pisemnej – o zagrażającej na koniec okresu lub roku szkolnego ocenie niedostatecznej rodzice są powiadamiani przez nauczyciela lub wychowawcę na miesiąc przed klasyfikacją semestralną (końcoworoczną).

 

 

KRYTERIA  I  SPOSOBY OCENIANIA

Formy wypowiedzi pisemnej

 

OPOWIADANIE

kryteria

liczba punktów

 

zróżnicowanie punktacji

 i uściślenie kryteriów

 

I      zastosowanie właściwej formy

       wypowiedzi

0-1

 

II    realizacja tematu podanego w

       poleceniu

0-3

punktujemy stopień realizacji (od całkowitego wyczerpania tematu do pobieżnej jego znajomości)

III   zachowanie zależności

       przyczynowo-skutkowej

0-1

 

IV   konsekwencja w narracji

0-1

 

V    urozmaicenie wypowiedzi

0-2

dodanie opisu, dialogu, bogactwa leksyki, wyrażeń określających emocje, stosowanie językowych nawiązań między zdaniami i elementami kompozycyjnymi

VI    kompozycja

0-1

odpowiednio: wstęp, rozwinięcie, zakończenie

VII   poprawność składniowa

0-2

2 pkt –  1 błąd

1 pkt –  2–3 błędy

VIII poprawność stylistyczna

0-2

jw.

IX    poprawność ortograficzna

0-2

jw.

X      poprawność fleksyjna

0-1

dopuszczalny 1 błąd

XI    poprawność słowotwórcza

0-1

jw. ( w kl. IV i V )

XII   poprawność interpunkcyjna

0-1

dopuszczalne 2 błędy

XIII  układ graficzny

0-1

właściwa liczba akapitów

XIV  estetyka, czytelność, grafia

0-1

dopuszczalne nieliczne skreślenia, jeśli praca pisana jest na czysto

 

0-20

 

 

Uwaga: w kryteriach V, VII, VIII, XII – liczbę dopuszczalnych błędów można uzależnić od wieku uczniów (klasy).

Uwaga: nie przyznajemy punktów za kryteria VII–XII, XIV, jeśli uczeń napisał mniej niż 10 linijek na kartce formatu A5.

Uwaga: u ucznia z dysleksją zamiast kryterium: ortografia, grafia, interpunkcja – oceniane są: komunikatywność wypowiedzi i estetyka całości (0–4).

Uwaga: jeżeli uczeń pisze opowiadanie z dialogiem, wszelkie błędy wynikłe z tego powodu należy zaszeregować do kryteriów IX i XIII.

Uwaga: przy pojawieniu się błędów wyrazowych i frazeologicznych należy odjąć punkty odpowiednio w kryterium VII lub VIII

 

 

OPIS

kryteria

liczba punktów

 

zróżnicowanie punktacji

 i uściślenie kryteriów

 

I          zastosowanie właściwej formy

           wypowiedzi

0-1

 

II        realizacja tematu podanego w

           poleceniu

0-3

stopień realizacji

(od całkowitego wyczerpania tematu do pobieżnej jego znajomości)

III      urozmaicenie wypowiedzi

0-2

bogactwo słownictwa opisującego oraz zastosowanie kilku zwrotów oceniających

IV      kompozycja

0-2

odpowiednio: wstęp, rozwinięcie, zakończenie; właściwe pogrupowanie materiału wewnątrz rozwinięcia

V        poprawność składniowa

0-2

2 pkt –  1 błąd

1 pkt –  2–3 błędy

VI      poprawność stylistyczna

0-2

jw.

VII     poprawność ortograficzna

0-2

jw.

VIII   poprawność fleksyjna

0-1

dopuszczalny 1 błąd

IX      poprawność słowotwórcza

0-1

jw. (w kl. IV i V)

X       poprawność interpunkcyjna

0-1

dopuszczalne 2 błędy

XI      układ graficzny

0-1

stosowanie właściwej liczby akapitów

XII    estetyka, czytelność, grafia

0-1

dopuszczalne nieliczne skreślenia, jeśli praca pisana jest na czysto

 

0-19

 

Uwaga: przy opisie postaci literackiej należy doliczyć 1 pkt za poprawne zastosowanie właściwych cytatów.

Uwaga: nie przyznajemy punktów za kryteria V–X, XII, jeśli uczeń napisał mniej niż 5–6 linijek na kartce formatu A5.

Uwaga: u ucznia z dysleksją zamiast kryterium: ortografia, grafia, interpunkcja – oceniane są: komunikatywność wypowiedzi i estetyka całości (0–4).

Uwaga: w kryteriach III, V, VI, X liczbę dopuszczalnych błędów można uzależnić od wieku uczniów (klasy).

Uwaga: przy pojawieniu się błędów wyrazowych i frazeologicznych należy odjąć punkty odpowiednio w kryterium V lub VI .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIST

kryteria

liczba punktów

 

zróżnicowanie punktacji

 i uwagi dotyczące kryteriów

 

I     zastosowanie właściwej kompozycji

       listu zaznaczonej graficznie

0-6

za każdy element kompozycyjny po jednym punkcie: miejscowość i data, nagłówek, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, podpis

II    stosowanie bezpośrednich (lub

       pośrednich) zwrotów do adresata

       (imię, pseudonim itp.)

0-1

adresat wskazany w tekście właściwym listu lub w nagłówku

III    treść listu odpowiadająca

        poleceniu

0-3

stopień realizacji: od całkowitego wyczerpania tematu do pobieżnego zarysowania problemu)

IV    stosowanie zwrotów

        grzecznościowych

0-1

bezbłędne

V     poprawność składniowa

0-2

2 pkt –  1 błąd

1 pkt –  2–3 błędy

VI   poprawność stylistyczna

0-2

j.w.

 

VII  poprawność ortograficzna

0-2

 

j.w.

VIII poprawność fleksyjna

0-1

dopuszczalny 1 błąd

 

IX    poprawność słowotwórcza

0-1

j.w.

 

X     poprawność interpunkcyjna

0-1

dopuszczalne 2 błędy

 

XI    estetyka, czytelność, grafia

0-1

dopuszczalne nieliczne skreślenia, jeśli praca pisana jest na czysto

 

0-21

 

 

 

Uwaga: w listach oficjalnych dodatkowo należy ocenić stosowanie oficjalnych zwrotów i wyrażeń.

Uwaga: nie przyznajemy punktów za kryteria V–XI, jeśli uczeń napisał mniej niż 5 linijek rozwinięcia na kartce formatu A5.

Uwaga: u ucznia z dysleksją  zamiast kryterium: ortografia, grafia, interpunkcja – oceniane są: komunikatywność wypowiedzi i estetyka całości (0–4).

Uwaga: w kryteriach. V, VI, X liczbę dopuszczalnych błędów można uzależnić od wieku uczniów (klasy).

Uwaga: przy pojawieniu się błędów wyrazowych i frazeologicznych należy odjąć punkty odpowiednio w kryterium V lub VI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

kryteria

liczba punktów

 

zróżnicowanie punktacji

 i uwagi dotyczące kryteriów

 

I       podaje informacje niezbędne w

         ogłoszeniu (zależy od tematu)

1 pkt za każdą informację

np. nadawca, adresat, data

(spotkania, wycieczki, imprezy itp.), cel (jw.), kontakt, miejsce

II      stosuje funkcję perswazyjną

0-2

np. zachęta bezpośrednia

(tryb rozkazujący), superlatywy, wskazanie atrakcji, stopień najwyższy przymiotników i przysłówków, zaproszenie itp.

III     przejrzysty, planowy układ

          graficzny

0-2

podział na linijki, różna wielkość liter, odstępy między wersami, wyodrębnienie nagłówka i nadawcy itp.

IV      nagłówek przyciągający uwagę

          (treść, sposób zapisu)

0-1

 

V       poprawność składniowa

0-2

2 pkt –  1 błąd

1 pkt –  2–3 błędy

VI      poprawność stylistyczna

0-2

jw.

VII     poprawność ortograficzna

0-2

jw.

VIII   poprawność fleksyjna

0-1

dopuszczalny 1 błąd

IX       poprawność słowotwórcza

0-1

jw. ( w kl. IV i V )

X        poprawność interpunkcyjna

 

0-1

dopuszczalne 2 błędy

XI       estetyka, czytelność, grafia

0-1

dopuszczalne nieliczne skreślenia, jeśli praca pisana jest na czysto

 

?

suma zależy od ilości informacji w kryterium I

Uwaga: nie przyznajemy punktów za kryteria V–XI, jeśli uczeń ujął maksymalnie dwie informacje I kryterium lub zapisał tylko 5 linijek kartki formatu A5.

Uwaga: u ucznia z dysleksją zamiast kategorii: ortografia, grafia, interpunkcja – oceniane są: komunikatywność wypowiedzi i estetyka całości (0–4).

Uwaga:  w kryteriach V, VI, X liczbę dopuszczalnych błędów można uzależnić od wieku uczniów         ( klasy ).

Uwaga: przy pojawieniu się błędów wyrazowych i frazeologicznych należy odjąć punkty odpowiednio w kryterium V lub VI.

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA

kryteria

liczba punktów

 

zróżnicowanie punktacji

 i uwagi dotyczące kryteriów

 

I         trójdzielna kompozycja

0-1

 

II       konsekwentna kompozycja

0-2

 

 

III     układ graficzny

 

0-1

odpowiednia liczba akapitów

(minimum 3).

IV     wybór właściwych cech

         (wyczerpanie tematu)

0-5

 

V      bogactwo leksyki

0-1

 

VI     poprawność składniowa

0-2

2 pkt –  1 błąd

1 pkt –  2–3 błędy

 

VII   poprawność stylistyczna

 

0-2

jw.

VIII  poprawność ortograficzna

0-2

jw.

 

IX     poprawność fleksyjna

 

0-1

dopuszczalny 1 błąd

 

X      poprawność słowotwórcza

 

0-1

j. w. ( w kl. IV i V )

 

XI    poprawność interpunkcyjna

 

0-1

dopuszczalne 2 błędy

XII   estetyka, czytelność, grafia

0-1

dopuszczalne nieliczne skreślenia, jeśli praca pisana jest na czysto

 

0-20

 

 

Uwaga: przy charakterystyce postaci literackiej należy doliczyć 1 pkt za poprawne zastosowanie właściwych cytatów.

Uwaga: nie przyznajemy punktów za kryteria VI–XII, jeśli uczeń napisał mniej niż 8 linijek na kartce formatu A5.

Uwaga: u ucznia z dysleksją  zamiast kryterium: ortografia, grafia, interpunkcja – oceniane są: komunikatywność wypowiedzi i estetyka całości (0–4).

Uwaga:  w kryteriach VI, VII, XI liczbę dopuszczalnych błędów można uzależnić od wieku uczniów (klasy).

Uwaga: w sytuacji, gdy uczniowie wykorzystują zgromadzone wcześniej słownictwo, należy podczas punktowania w kryterium IV wziąć pod uwagę stopień wykorzystania słownictwa, a w kryterium VI – można punktować informacje samodzielnie dodane przez ucznia.

Uwaga: przy pojawieniu się błędów wyrazowych i frazeologicznych należy odjąć punkty odpowiednio w kryterium VI lub VII.

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE

kryteria

liczba punktów

 

zróżnicowanie punktacji

 i uwagi dotyczące kryteriów

 

I         podanie informacji: co? kto?

          gdzie? kiedy? jak? po co?

0-6

1 pkt za każdą informację

II       trójdzielna kompozycja

0-1

 

III     zachowanie chronologicznego

         układu zdarzeń

0-1

 

IV     zachowanie logicznej ciągłości

         wypowiedzi

0-1

 

V      konsekwentne stosowanie składni

         (orzeczenia wyrażone osobowymi

         formami czasowników lub

         nieosobowymi zakończonymi na     -no, -to) oraz form czasowników  

         charakterystycznych dla

         sprawozdania

0-1

Jeżeli praca ma sprawdzać umiejętność stosowania zdań z orzeczeniem wyrażonym nieosobową formą czasowników, należy punktację w tym kryterium zmienić na 0-3

VI     wyrażenie własnej oceny

         ( w zakończeniu lub podczas

         opisywania kolejnych wydarzeń )

0-1

 

VII    poprawność składniowa

0-2

2 pkt –  1 błąd

1 pkt –  2–3 błędy

VIII  poprawność stylistyczna

0-2

jw.

IX     poprawność ortograficzna

0-2

jw.

X      poprawność fleksyjna

0-1

dopuszczalny 1 błąd

XI     poprawność słowotwórcza

0-1

jw. ( w kl. V )

XII   poprawność interpunkcyjna

0-1

dopuszczalne 2 błędy

XIII  estetyka, czytelność, grafia

0-1

dopuszczalne nieliczne skreślenia, jeśli praca pisana jest na czysto

XIV  układ graficzny odpowiadający

         kompozycji

0-1

akapity

 

0-22

 

Uwaga: nie przyznajemy punktów za kryteria VII–XIII, jeśli uczeń napisał mniej niż 7 linijek na kartce formatu A5 (wyjątek: sprawozdania z uroczystości i imprez o bogatym programie – wtedy minimalna objętość tekstu wynosi 10 linijek A5).

Uwaga: u ucznia z dysleksją zamiast kryterium: ortografia, grafia, interpunkcja – oceniane są: komunikatywność wypowiedzi i estetyka całości (0–4).

Uwaga:  w kryteriach VII, VIII, XII liczbę dopuszczalnych błędów można uzależnić od wieku uczniów (należy wprowadzić od kl. V).

Uwaga: przy pojawieniu się błędów wyrazowych i frazeologicznych należy odjąć punkty odpowiednio w kryterium VII lub VIII.

 

 

 

 

STRESZCZENIE

kryteria

liczba punktów

 

zróżnicowanie punktacji

 i uwagi dotyczące kryteriów

 

I      wybór najważniejszych treści

0-3

odpowiednia skrótowość, pomijanie treści mniej znaczących

II     odpowiedni układ graficzny

0-1

1 akapit, ew. konsekwentny brak akapitów lub wyodrębnienie akapitami faz akcji

 

III   wykazanie ciągu przyczynowo-skutkowego

 

0-2

 

 

1 pkt za każdą kategorię, jeżeli streszczeniu podlega utwór wielowątkowy

 

 

IV    konsekwentne przeplatanie /

        rozdzielenie wątków (w utworach

        wielowątkowych)

 

 

 

V     stosowanie wyrażeń i zwrotów

        wskazujących następstwo w czasie

        oraz spajających tekst

0-1

 

 

 

 

VI    poprawność składniowa

0-2

2 pkt –  1 błąd

1 pkt –  2–3 błędy

VII  poprawność stylistyczna

0-2

jw.

 

VIII poprawność ortograficzna

0-2

jw.

 

IX    poprawność fleksyjna

0-1

dopuszczalny 1 błąd

 

X     poprawność słowotwórcza

0-1

jw.

 

XI   poprawność interpunkcyjna

0-1

 

 

XII  estetyka, czytelność, grafia

0-1

dopuszczalne nieliczne skreślenia, jeśli praca pisana jest na czysto

 

0-17

 

 

Uwaga: forma wprowadzana od kl.VI.

Uwaga: nie przyznajemy punktów za kryteria VI–XII,  jeśli uczeń otrzymał 0 pkt. za kryterium I.

Uwaga: u ucznia z dysleksją zamiast kryterium: ortografia, grafia, interpunkcja – oceniane są: komunikatywność wypowiedzi i estetyka całości (0–4).

Uwaga: przy pojawieniu się błędów wyrazowych i frazeologicznych należy odjąć punkty odpowiednio w kryterium VI lub VII.

 

 

ŻYCZENIA

kryteria

liczba punktów

 

zróżnicowanie punktacji

 i uwagi dotyczące kryteriów

 

I       poprawność formy wypowiedzi (kto?    komu? czego życzy? kiedy?

        z jakiej okazji?)

0-6

1 pkt za każdą informację

II     dostosowanie słownictwa do osoby adresata raz zastosowanie zwrotów grzecznościowych

0-1

 

 

III    rozplanowanie graficzne tekstu

0-1

 

 

 

IV   poprawność składniowa i stylistyczna oraz wyrazowa i frazeologiczna

0-1

 

bezbłędnie

 

 

 

V     poprawność ortograficzna,

        interpunkcyjna i grafia

 

0-1

 

VI    poprawność fleksyjna i słowotwórcza

0-1

 

 

0-11

 

Uwaga:  do kryteriów można dodać oryginalność tekstu (0-1 pkt).

Uwaga: nie przyznajemy punktów za kryteria IV–VI, jeśli uczeń wg kryteriów I–III otrzymał mniej niż 3 pkt.

Uwaga: u ucznia z dysleksją  w kryterium V należy wziąć pod uwagę jedynie komunikatywność.

Uwaga: w kryterium V nie bierzemy pod uwagę wielkiej litery w zwrotach grzecznościowych.

Uwaga: dodatkowym kryterium może być poprawne zaadresowanie kartki pocztowej (lub koperty).

 

 

POZDROWIENIA

kryteria

liczba punktów

 

zróżnicowanie punktacji

 i uwagi dotyczące kryteriów

I        zawarcie informacji: kto pozdrawia?

         kogo? skąd / po co? kiedy?

 

0-5

1 pkt za każdą informację

II     prawidłowe rozmieszczenie

        (rozplanowanie) tekstu

 

0-1

 

III    dobór słownictwa do osoby adresata

        oraz zastosowanie zwrotów grzecznościowych

0-1

 

 

IV    poprawność składniowa i stylistyczna oraz wyrazowa i frazeologiczna

 

0-1

bezbłędnie

V      poprawność ortograficzna,

         interpunkcyjna i grafia

 

0-1

 

VI    poprawność fleksyjna i słowotwórcza

 

0-1

 

 

 

0-10

 

Uwaga: do kryteriów można dodać oryginalność tekstu (0–1).

Uwaga: nie przyznajemy punktów wg kryteriów IV–VI, jeśli uczeń w kryterium I wyraźnie  nie zasugerował pozdrowienia. 

Uwaga: u ucznia z dysleksją  w kryterium V należy wziąć pod uwagę jedynie komunikatywność.

Uwaga: dodatkowym kryterium może być poprawne zaadresowanie kartki pocztowej.

 

 

INFORMACJA

kryteria

liczba punktów

 

zróżnicowanie punktacji

 i uwagi dotyczące kryteriów

 

I        pisanie ze świadomością celu –

         przekazanie informacji

0-1

 

 

 

II      rzeczowość, konkretność,

         zrozumiałość

0-1

 

 

III    zwięzłość, skrótowość

 

0-1

zastosowanie prostych zdań, równoważników, zawiadomień, skrótów

IV    wskazanie adresata

0-1

 

 

V     dopasowanie słownictwa do osoby

        adresata oraz zastosowanie zwrotów grzecznościowych

0-1

 

 

 

VI    wskazanie autora informacji

         (nadawcy)

0-1

 

VII   poprawność składniowa i

         stylistyczna oraz wyrazowa i frazeologiczna

0-1

 

bezbłędnie

 

 

VIII  poprawność ortograficzna i     

         interpunkcyjna

0-1

 

 

IX     poprawność fleksyjna i

          słowotwórcza

 

0-1

 

 

 

0-9

 

Uwaga: u ucznia z dysleksją w kryterium IX oceniamy wyłącznie komunikatywność.

Uwaga: w kryteriach VII–IX można uzależnić punktację od wieku ucznia i klasy

(IV, V, VI) oraz długości pracy (punktacja taka odnosi się do informacji o objętości poniżej 5 linijek formatu A5).

Uwaga: jeżeli uczeń nie spełnia kryterium I, nie przyznajemy punktów za kryteria VII–IX.

Uwaga: kryteria I i II można połączyć i zastosować punktację 0-2.

 

 

ZAPROSZENIE

kryteria

liczba punktów

 

zróżnicowanie punktacji

 i uwagi dotyczące kryteriów

 

I        ujęcie informacji: kto zaprasza?  kogo?

         na co? (w jakim celu?) kiedy? (data i

         dokładny czas) gdzie?

0-6

 

 

 

 

 

II      zastosowanie zwrotów grzecznościowych (odpowiednich do adresata)

0-1

 

 

 

 

III    zastosowanie funkcji perswazyjnej

 

0-1

 

np. „Pańska obecność uświetni…”, „Liczymy na Pana przybycie…”;

w tym kryterium nie uznajemy słowa „zapraszam”

IV   graficzne rozplanowanie tekstu

0-1

 

podział na wersy lub np. wyśrodkowania (wyjustowanie itp.)

 

V     zróżnicowanie rodzaju liter

 

0-1

 

wielkie i małe litery, kolor, czcionka

VI    poprawność składniowa i stylistyczna oraz wyrazowa i frazeologiczna

 

0-1

 

bezbłędnie

VII  poprawność ortograficzna,

        interpunkcyjna i grafia

 

0-1

 

 

VIII poprawność fleksyjna i słowotwórcza

 

0-1

 

 

 

0-13

 

 

Uwaga: nie przyznajemy punktów za kryteria VI–VIII, jeśli uczeń wg kryterium I otrzymał mniej niż 2 pkt. oraz nie zasugerował zaproszenia (np. „zapraszam”, „zaproszenie”, „przyjdź” ).

Uwaga: u ucznia z dysleksją  w kryterium VII należy wziąć pod uwagę jedynie komunikatywność.

 

 

 

PRZEPIS

kryteria

liczba punktów

 

zróżnicowanie punktacji

 i uwagi dotyczące kryteriów

 

I         wyjaśnia sposób wykonania czegoś

0-1

 

 

 

II      stosuje poprawne formy liczebników

         (liczby zapisuje słownie)

0-1

 

zależy od polecenia

 

III     przepis redaguje w formie planu

         albo w formie tekstu ciągłego,

         stosując jeden ze sposobów:

     a) oddzielenie ilości składników i ich

         proporcji od sposobu wykonania

     b) wskazanie ilości i proporcji

         składników w sposobie wykonania

0-1

w pkt. a) można zaznaczyć podział graficzny

IV     konsekwentnie stosuje jeden typ   

         wypowiedzeń:

     a) wypowiedzenia z czasownikiem w

          trybie rozkazującym, np. „weź”

     b) wypowiedzenia z czasownikami w 3

         os. lm. czasu ter. w trybie         

         orzekającym, np. „bierzemy”

     c) wypowiedzenia z bezokolicznikami,

         np. „wziąć”

0-1

 

V      stosuje wyrazy i wyrażenia

         wskazujące na zależności czasowe

         (najpierw, później, następnie,

         jednocześnie, na koniec)

0-1

 

VI      poprawność składniowa

0-1

 

jeżeli przepis jest krótszy niż pół strony A5, to nie może się pojawić ani jeden błąd; jeśli praca jest dłuższa, to dopuszczalny jest 1 błąd w każdym kryterium

VII    poprawność stylistyczna

0-1

 

 

VIII  poprawność ortograficzna i interpunkcyjna

 

0-1

 

 

IX     poprawność fleksyjna

0-1

 

 

X      poprawność słowotwórcza

0-1

 

 

 

0-10

 

 

Uwaga: u ucznia z dysleksją w kryterium VIII należy wziąć pod uwagę komunikatywność, a w  kryterium II – poprawność typu liczebnika (ułamkowy, główny, porządkowy).

Uwaga: przy pojawieniu się błędów wyrazowych i frazeologicznych należy odjąć punkty odpowiednio w kryterium VI lub VII

 

 

INSTRUKCJA

           
 

 

kryteria

liczba punktów

 

zróżnicowanie punktacji

 i uwagi dotyczące kryteriów

 

I       wyjaśnianie działania lub / i 

         obsługi urządzenia (innego

         przedmiotu)

0-1

zależne od polecenia

II     rzeczowość, zwięzłość

0-1

 

III   komunikatywność, przystępność

0-1

 

IV   zdania celowościowe, np. „aby

        uruchomić…”, „w celu

       uruchomienia…”

0-1

 

 

 

III   konsekwencja formy

0-1

plan lub tekst ciągły

IV   konsekwentnie stosuje jeden typ  

        wypowiedzeń:

    a) wypowiedzenia z czasownikiem w

         trybie rozkazującym, np. „przyciśnij”

    b) wypowiedzenia z czasownikiem w 3

         os. lm. czasu ter. w trybie   

         orzekającym, np. „przyciskamy”

    c) wypowiedzenia z bezokolicznikami,

        np. „przycisnąć”

0-1

 

V    stosuje wyrazy i wyrażenia  

      wskazujące na zależności czasowe

      (najpierw, później, następnie,

       jednocześnie, na koniec)

0-1

kryterium obowiązuje, jeżeli instrukcja ma formę tekstu ciągłego

VI    zamieszczenie prostego schematu

0-1

jeśli nie wymagało tego polecenie, traktujemy to jako punkt dodatkowy na ocenę celującą

VII  poprawność składniowa

0-1

jeżeli instrukcja jest krótsza niż pół strony A5,to nie może się pojawić ani jeden błąd; jeśli praca jest dłuższa, to dopuszczamy 1 błąd w każdym kryterium

VIII poprawność stylistyczna

0-1

 

IX    poprawność ortograficzna i

         interpunkcyjna

0-1

 

X      poprawność fleksyjna

0-1

 

XI    poprawność słowotwórcza

0-1

 

 

 

 

 

Uwaga: liczba punktów zależna od formy i potrzeby ujęcia schematu (rysunku).

 

Uwaga: u dyslektyków zamiast kryterium IX bierzemy pod uwagę komunikatywność.

Uwaga: jeśli uczeń ujął tylko opis działania i pominął obsługę, to nie oceniamy wg kryteriów VIII–XI.

Uwaga: kryterium IV zależy od wieku ucznia (klasy IV–VI).

Uwaga: przy pojawieniu się błędów wyrazowych i frazeologicznych należy odjąć punkty odpowiednio w kryterium VII lub VIII.

 

 

PLAN (RAMOWY I SZCZEGÓŁOWY)

kryteria

liczba punktów

 

zróżnicowanie punktacji

 i uwagi dotyczące kryteriów

 

I        uszeregowanie wydarzeń

0-2

 

 

II      konsekwentne stosowanie jednego

         typu wypowiedzeń (zdania lub

         równoważniki i zawiadomienia)

0-2

 

 

 

 

 

III    odpowiedni dobór materiału do

         poszczególnych punktów (i ew.

         podpunktów)

 

0-2

 

 

IV    poprawność składniowa i stylistyczna oraz wyrazowa i frazeologiczna

 

0-2

2 pkt –  1 błąd

1 pkt –  2–3 błędy

V      poprawność ortograficzna

0-2

jw.

 

VI    poprawność fleksyjna

0-1

dopuszczalny 1 błąd

 

VII   poprawność słowotwórcza

0-1

jw. (w kl. IV, V)

 

VIII  poprawność interpunkcyjna

0-1

dopuszczalne 2 błędy

 

 

0-15

 

 

 

Uwaga: punktacja wg poszczególnych kryteriów dotyczy planów liczących ponad 10 pkt.; jeśli wydarzeń w planie jest mniej, to należy w kategoriach I–V zmniejszyć liczbę punktów o połowę, a kryteria VI–VIII połączyć i punktować w skali 0-2.

Uwaga: u ucznia z dysleksją w kryteriach V i VIII należy brać po uwagę czytelność i komunikatywność.

Uwaga: plan szczegółowy wprowadzamy w kl. V.

Uwaga: punktacja wg kryterium IV może zostać uzależniona od klasy (V, VI).

 

 

 

DIALOG

 

kryteria

liczba punktów

 

zróżnicowanie punktacji

 i uwagi dotyczące kryteriów

 

I        zawartość treściowa

0-3

 

tematyka określona w poleceniu

 

II     wprowadzanie wypowiedzi za pomocą

        myślników i zapisywanie ich we

        właściwych linijkach

0-1

 

 

 

 

III   zapisywanie kolejnych wypowiedzi od

        wielkiej litery

0-1

 

 

 

 

IV   poprawność składniowa i stylistyczna oraz wyrazowa i frazeologiczna

 

0-1

jeżeli w całym dialogu  pojawi się 1 błąd mało znaczący, to można go pominąć i nie odejmować punktu przy ocenie wg tego kryterium

V     poprawność ortograficzna,

        interpunkcyjna ( inna niż w/w

        myślniki ) i grafia

0-1

 

VI   poprawność fleksyjna i słowotwórcza

0-1

 

 

0-8

 

 

 

Uwaga: u ucznia z dysleksją w kryterium V należy wziąć pod uwagę jedynie komunikatywność.

 

           
 

 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA OCENIANIA FORM WYPOWIEDZI PISEMNYCH

 

§     Każda praca powinna być opatrzona recenzją wyjaśniającą ocenę, podkreślającą zalety pracy i informującą, które elementy należy poprawić.

§     Zależność oceny od punktacji ma być zgodna z WSO.

§     Każda forma wypowiedzi jest oceniana według innych kryteriów (tabela powyżej).

§     Przy nagromadzeniu rażących błędów w obrębie jednego kryterium nauczyciel może obniżyć o 1 pkt ogólną liczbę punktów za pracę.

§     Punktacja przy ocenie poszczególnych form wypowiedzi pisemnych może być

modyfikowana w zależności od potrzeb, poziomu klasy i stopnia trudności pracy.

 

KLASYFIKACJA I OZNACZENIA BŁĘDÓW W PRACACH PISEMNYCH

 

językowe(jęz.)

interpunkcyjne(i.) stylistyczne(styl.) ortograficzne(o.) niezrozumiałość (sens/log)

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v        Pisemne prace klasowe (wypracowania)

Ocenianiu podlega:

- forma wypowiedzi i realizacja tematu (określone w tabeli powyżej)

- wypowiedź pisemna w formie dowolnej (wyrażająca logiczność argumentowania)

 

Podstawowe założenia oceniania:

- skala ocen: 1-6

- nie mniej niż 2 w semestrze

-  po omówieniu przeczytanej lektury

- zapowiedziane tydzień wcześniej, jeśli dotyczą działu z podręcznika lub tekstów o zbliżonej tematyce

- termin sprawdzania – 2 tygodnie

- prace są obowiązkowe

- nieobecni – praca pisemna lub odpowiedź ustna w terminie poprawkowym ustalonym

   przez nauczyciela, nie później niż tydzień od powrotu ucznia do szkoły

- poprawa ocen - w terminie ustalonym z nauczycielem

 

v        Testy literackie, gramatyczne i literacko-gramatyczne

Ocenianiu podlega:

- wiedza z literatury i gramatyki

- umiejętność zastosowania wiadomości i terminów w praktyce (umiejętności)

 

Podstawowe założenia oceniania

a)  - zapowiedziane 1 tydzień wcześniej

     - skala ocen: 1-6 

     - po omówieniu danego zakresu materiału (działu)

     - wyliczanie ocen wg skali punktowej z WSO

     - termin sprawdzania – 2 tygodnie

     - poprawa ocen – jak w pisemnych pracach klasowych

     - przynajmniej 2 razy w semestrze

b)  - niezapowiedziane

     - skala ocen: 1-6 

     - zakres materiału – 3 ostatnie lekcje

     - wyliczanie ocen wg skali punktowej z WSO

- ilość – w miarę potrzeb

 

v        Odpowiedź ustna z tematów literackich

Ocenianiu podlega:

- poprawność językowa

- stosowanie odpowiednich terminów

- zasób słownictwa

- znajomość zagadnienia

- umiejętność kojarzenia różnych informacji i wyciągania wniosków

- uporządkowanie wypowiedzi (kompozycja)

- poprawność merytoryczna

- jasność wypowiedzi

Podstawowe założenia oceniania:

- skala ocen (1-6) zależna od (samodzielności) tematu

- odpowiedź zakończona ustną recenzją

 

v        Odpowiedź ustna z gramatyki

Oceniane – wg kryteriów oceny sprawdzianów gramatycznych

 

v        Dyktando

Ocenianiu podlegają:

- znajomość zasad i wyjątków ortograficznych

- umiejętność stosowania zasad ortograficznych

Podstawowe założenia oceniania:

a)  zapowiedziane tydzień wcześniej

- zakres materiału – wszystkie znane zasady ortograficzne

- termin sprawdzania – 2 tygodnie

- przynajmniej raz w semestrze

b)    niezapowiedziane

- ze znajomości ostatnio poznanej zasady (zasad) ortograficznej

- ilość w miarę potrzeb

 

v     Pisemna praca domowa z literatury i umiejętności wypowiedzi w różnych  formach

Ocenianiu podlegają:

- formy wypowiedzi pisemnej objęte programem nauczania (tabela wyżej)

- wypracowania o formie dowolnej

- notatki z lekcji

- stopień samodzielności wykonania pracy

- merytoryczność pracy

Podstawowe założenia oceniania:

- wg kryteriów oceny poszczególnych form wypowiedzi pisemnych

- skala ocen :1-6, nie mniej niż dwa razy w semestrze

- w zeszytach lub na kartkach o formacie określonym przez nauczyciela

 

v        Pisemne prac domowe z gramatyki

Ocenianiu podlegają:

- wiedza z literatury i gramatyki

- umiejętność zastosowania wiadomości w praktyce ( umiejętności )

Podstawowe założenia oceniania:

- wg kryteriów oceny sprawdzianów gramatycznych

- nie mniej niż dwa razy w semestrze

- dotyczy prac w zeszycie przedmiotowym i zeszycie ćwiczeń

 

v        Aktywność na lekcji

Ocenianiu podlega:

- zaangażowanie na lekcji

- udział w dyskusji

- ciekawa i rzeczowa prezentacja przygotowanych materiałów

- częstotliwość wypowiedzi poprawnych merytorycznie

Podstawowe założenia oceniania:

- oceniana za pomocą „plusów”

- 3 razy „plus” = ocena bardzo dobra (jeśli uczeń wyraża życzenie, może czekać na czwarty

   plus, aby otrzymać ocenę celującą)

- uczeń może otrzymać ocenę bdb bez zbierania „plusów”, jeżeli bezbłędnie rozwiązał

  problem o bardzo znacznym stopniu trudności, wykazując bardzo wysoki poziom wiedzy i

  umiejętności

 

v        Praca z podręcznikiem (tekstem)

Ocenianiu podlega

- umiejętność korzystania z książki i wyszukiwania informacji na zadany temat
- stopień zrozumienia czytanych tekstów (czytanie informacyjne i interpretacyjne)

- umiejętność porządkowania i przetwarzania wiadomości

- wykorzystywanie fragmentów do poparcia własnego zdania

 

v        Wykorzystanie mediów i innych źródeł informacji

Ocenianiu podlega

- umiejętność zbierania, selekcjonowania i przetwarzania informacji na wybrany temat

- trafność wyboru informacji

- poprawność merytoryczna

- zwięzłość, czytelność, zrozumiałość

- wkład własnej pracy

- umiejętność samodzielnego uczenia się

- umiejętność zaprezentowanie zebranych i przygotowanych informacji

 

v        Aktywność poza lekcjami

Ocenianiu podlega

- samodzielność w uczeniu się

- wkład pracy

- efektywność nauki własnej i pomocy koleżeńskiej z języka polskiego

- udział (i ewentualne osiągnięcia) w konkursach przedmiotowych (związanych z językiem

  polskim) na etapie szkolnym, rejonowym i wojewódzkim

- inwencja twórcza, pomysłowość

- uczestnictwo w pozalekcyjnych zajęciach języka polskiego

- podejmowanie udanych prób twórczości własnej (ze świadomym stosowaniem dowolnych

  środków artystycznych)

 - wykonanie zadań dodatkowych, dla chętnych

Podstawowe założenia oceniania

-  wymienione powyżej formy aktywności pozalekcyjnej nie muszą występować

   jednocześnie

- ocena jest wystawiana za zgodą ucznia

- nauczyciel nie nakłada obowiązku, a uczniowie uczestniczą na zasadzie dobrowolności

- skala ocen: 4- 6

 

v        Recytacja poezji i fragmentów prozy

Ocenianiu podlegają:

- pamięciowe opanowanie tekstu

- interpretacja głosowa

- dykcja

Podstawowe założenia oceniania

- skala ocen: 1-6

- 1 raz w semestrze

- zapowiedziane tydzień wcześniej

 

v        Umiejętności pracy w grupie

Ocenianiu podlegają:

- współpraca z innymi członkami grupy

- planowanie pracy

- poprawność i rzeczowość opracowanego w grupie materiału

- pomoc innym członkom grupy

- przewodniczenie grupie

 

 

v        Prace dodatkowe

Ocenianiu podlega:

- wykonanie prostych środków dydaktycznych (wzbogacanie klaso-pracowni)

- gromadzenie informacji o sylwetkach pisarzy i poetów

- przekład intersemiotyczny (rysunek)

- dzienniczek lektur

 

Podstawowe założenia oceniania

- oceny o charakterze motywacyjnym

- skala ocen: 1-6                    

- prace obowiązkowe i dla chętnych

 

NIEPRZYGOTOWANIA

Uczeń ma prawo do:

§     dwukrotnego w semestrze ustnego nieprzygotowania się do lekcji – bez podania przyczyny

Jeżeli brak pracy lub nieprzygotowanie ustne wystąpiły z ważnych obiektywnych powodów, nauczyciel może odstąpić od konsekwencji na pisemną prośbę rodzica / opiekuna.

Uczeń po nieobecności trwającej minimum 5 dni (roboczych) ma prawo do kilkudniowego (zależne od długości absencji) okresu na uzupełnienie zaległości.

 

UWAGI KOŃCOWE

 

§     Nauczyciel zaznajamia uczniów z PSO na początku roku szkolnego.

§     Roczna ocena klasyfikacyjna obejmuje osiągnięcia uczniów w I i II semestrze.

§     Uczeń ma prawo przeanalizować ocenę otrzymaną z pracy pisemnej w dniu, w którym zostaje poinformowany o wynikach.

§     Nauczyciel ma obowiązek, na prośbę ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna), uzasadnić wystawioną ocenę.

§     Rodzic w obecności nauczyciela ma prawo wglądu do prac pisemnych swojego dziecka.

§     Brak odpowiednich materiałów potrzebnych na lekcję traktowany jest jako nieprzygotowanie do lekcji.

§     Wszelkie plagiaty karane są oceną niedostateczną.

§     Forma i sposób informowania o postępach i zagrożeniach uczniów jest zgodna z WSO.

§     Końcoworoczna ocena niedostateczna może być poprawiana zgodnie z WSO.

§     Oceny cyfrowe (cząstkowe) mogą być uzupełniane przez znaki „+” i „–” (w celu stopniowania jakości pracy ucznia).

§     Nauczyciel w dniu rozdawania sprawdzonych prac podaje do wiadomości uczniów skalę punktową, według której oceniany był sprawdzian (praca klasowa, wypracowanie itp.).

§     W zeszycie przedmiotowym uczniowie mają obowiązek zapisywania numerów lekcji i dat na marginesie.

 

Dane adresowe

Zespół Szkół
w Bystrzejowicach Pierwszych
im. Heleny Babisz

Bystrzejowice Pierwsze 89
21-050 Piaski

zs.bystrzejowice@wp.pl

tel./fax: 81 581 02 13

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku

do piątku w godzinach:  7.30 - 16.00

 

email: zsb.sekretariat@wp.pl

Biblioteka szkolna

Godziny pracy:

Poniedziałek : 08:50 – 14:50

Wtorek : 09:00 – 13:10

Środa : 09:40 – 15:00

Czwartek : 09:00 – 15:00

Piątek : 09:40 – 14:00

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.