Zespół Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych

im. Heleny Babisz

Historia szkoły

RYS HISTORYCZNY

SZKOŁY

W BYSTRZEJOWICACH

 

Na przełomie lat 20 i 30 XX wieku właściciel dóbr w Wierzchowiskach Jan Koźmian h. Nałęcz przekazał bezpłatnie ponad 2 hektary ziemi pod budowę przyszłej Szkoły Podstawowej. Ofiarował też część materiałów budowlanych oraz wsparł własnym transportem i pracą służby dworskiej. Pomocą i ofiarnością inicjatywę wsparli mieszkańcy okolicznych miejscowości, zwłaszcza Bystrzejowic i Wierzchowisk.

Po raz pierwszy szkolny dzwonek zadzwonił 1 września 1932 roku.

Kierownikiem szkoły w tamtych czasach był Pan Eugeniusz Całyniuk.

W okresie okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1944 w budynku szkolnym stacjonowały niemieckie wojska, toteż wszystkie dokumenty szkolne z tamtych lat zostały zniszczone i zagubione.

1945 r.

 Kierownikiem szkoły został Pan Jan Szostakiewicz i pełnił tą funkcję do 1954 r. (odszedł na równorzędne stanowisko do szkoły w Wilczopolu).

 1954 r.

Nowym kierownikiem Zbiorczej Szkoły Podstawowej w Bystrzejowicach został Pan Michał Kida.

1955 r.

 W ramach kontaktów miejskich i wiejskich nawiązanie współpracy ze Szkołą nr 2 w Lublinie, która miała na celu wzajemną pomoc , wsparcie oraz wymianę poglądów i doświadczeń.

Utworzenie na terenie szkoły drużyny harcerskiej i zuchów. 

1960 r.

 Utworzony został w szkole zespół muzyczno-wokalny, którego instruktorem był pan Władysław Fus. Zespół odnosił duże sukcesy występując na lokalnych scenach.

Powołana zostaje przy Szkole Podstawowej Szkoła Rolniczo-Gospodarcza dla dziewcząt im. Ireny Kosmowskiej – znanej działaczki ludowej.

 1961 r.

 Odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej poległym, zamordowanym, rozstrzelanym oraz zaginionym mieszkańcom okolicznych miejscowości. Tablica została wmurowana na ścianie frontowej budynku szkolnego.

1963 r.

Zorganizowanie na terenie szkoły wykładów dla dorosłych oraz kursu kroju i szycia dla kobiet przez Szkołę nr 2 w Lublinie, w celu dokształcania środowiska wiejskiego

 1968 r.

Kierownik szkoły Pan Michał Kida odchodzi na emeryturę a jego stanowisko obejmuje pan Jan Teterycz – pracujący do tej pory w szkole w Majdanie Kawęczyńskim.

Wydzielenie w szkole pomieszczenia na bibliotekę szkolną. Kierowała nią w tamtych czasach była pani Helena Babisz.

1971 r.

 Decyzją Inspektoratu Oświaty powołana została przy Szkole Podstawowej dwuletnia Zasadnicza Szkoła Rolnicza.

Nawiązanie współpracy Szkoły Podstawowej i Zasadniczej Szkoły Rolniczej z Wojewódzkim Ośrodkiem Ogrodniczym w Wierzchowiskach. 

1972 r.

Rozpoczęcie rozbudowy i remontu Szkoły Podstawowej , wynajęcie pomieszczeń do zajęć lekcyjnych w prywatnych mieszkaniach w Bystrzejowicach oraz „podworskiego czworaku” należącego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Zieleni w Wierzchowiskach.

1975 r.

Zakończenie rozbudowy i remontu szkoły, która powiększyła się o stołówkę, szatnię, świetlicę szkolną i kilka sal lekcyjnych.

Zakupienie przez Komitet Rodzicielski Szkoły Podstawowej działki na boisko szkolne.

1978 r.

Zmiana dyrektora szkoły. Pan Jan Tetrycz zostaje przeniesiony na stanowisko Gminnego Dyrektora Szkół w Piaskach, a jego miejsce obejmuje Pan Emilian Marnik, wicedyrektorem zostaje Pani Władysława Okapa.

 

1981 r.

Uroczystość wręczenia Szkole Podstawowej w Bystrzejowicach Pierwszych Sztandaru ufundowanego przez partnera sprawującego patronat nad szkołą – Miejskie Przedsiębiorstwo Zieleni w Lublinie.

1985 r.

Uroczystość odsłonięcia pomnika ku czci pomordowanych nauczycieli Gminy Piaski w latach 1941 – 1944, która miała miejsce w Piaskach.

1987 r.

Zorganizowanie Zlotu Przodowników Nauki Gminy Piaski.

1990 r.

Wprowadzenie do szkół nauczania religii.

1993 r.

 Udział w uroczystości odsłonięcia pomnika ku czci pomordowanych żołnierzy A.K. podczas II wojny światowej, która miała miejsce na cmentarzu parafialnym w Kawęczynie.

1994 r.

 Zmiana dyrekcji szkoły.

Pan Emilian Marnik odchodzi na emeryturę, a jego stanowisko obejmuje Pani Grażyna Bartkowska, zaś wicedyrektorem zostaje Pani Barbara Pizoń-Dec.

1995 r.

Rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej.

1998 r.

 Uroczystość otwarcia nowej hali sportowej.

Przyjęcie do rzeszy szkolnej nowych uczniów ze zlikwidowanej fili Szkoły Podstawowej w Majdanie Kawęczyńskim.

1999 r.

W wyniku Reformy Oświaty została zmieniona organizacja kształcenia w Polsce.

Powstała 6-klasowa Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum.

Dyrektorem Gimnazjum został Pan Ireneusz Kozak.

2000 r.

Zmiana dyrektora Szkoły Podstawowej. Stanowisko dyrektora objął Pan Adam Daniel, zaś wicedyrektorem został Pan Stanisław Marek Krzyśków.

Przyjęcie do rzeszy szkolnej uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bystrzejowicach Trzecich.

2001 r.

Utworzenie na terenie Gimnazjum pracowni informatycznej

2004 r.

Z inicjatywy władz Gminy Piaski Szkoła Podstawowa i Gimnazjum zostają połączone w Zespół Szkól w Bystrzejowicach Pierwszych. Dyrektorem Zespołu zostaje Pan Adam Daniel a wicedyrektorem Pan Ireneusz Kozak

Grudzień 2005 r.

Szkoła Podstawowa otrzymuje pełne wyposażenie pracowni informatycznej w ramach funduszy EFS.

2006 r.

Wszczęcie procedury o nadanie imienia Zespołowi Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych – Pani Heleny Babisz – długoletniej, oddanej i zasłużonej nauczycielki tutejszej Szkoły Podstawowej.

 

Lipiec 2007 r.

Gimnazjum otrzymuje nową pracownię Macintosh w ramach funduszy EFS

 25 maja

Nadanie imienia Heleny Babisz Zespołowi Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych

 Kwiecień 2009

Realizacja projektu rządowego współfinansowanego przez MEN iUrząd Miasta i Gminy w Piaskach „Radosna Szkoła” . W ramach projektu szkoła pozyskała szereg pomocy dydaktycznych, sprzęt sportowy oraz plac zabaw dla dzieci. Osoby odpowiedzialne za realizację projektu na terenie szkoły: Pani Agnieszka Wilkołek i Pan Henryk Pluta.

Wrzesień 2009

Uroczyste otwarcie szkolnego placu zabaw dla dzieci w ramach projektu „Radosna Szkoła”

Wrzesień 2009

Utworzenie na terenie szkoły Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego „Bystrzejowiaki” ze środków pozyskanych dzięki realizacji projektu współfinansowanego przez Fundację Bankową L. Kronenberga. Autorzy projektu: Pani Renata Olech, Pani Ewa Kruk

Wrzesień 2009

Rozpoczęcie realizacji 3-letniego projektu edukacyjnego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” współfinansowanego przez UE w ramach EFS kierowanego do uczniów klas I szkoły podstawowej. Opiekunowie i realizatorzy projektu: Pani Iwona Boczek, Pani Agnieszka Wilkołek, Pani Teresa Woronko wraz z uczniami klas I.

Wrzesień 2009

Rozpoczęcie realizacji programu rozwojowego szkół Gminy Piaski w ramach projektu edukacyjnego „ Edukacja Twoją Szansą”współfinansowanego przez UE EFS i Urząd Miasta i Gminy w Piaskach. Projekt skierowany do uczniów mający na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z obszarów wiejskich. Szkolny koordynator projektu: Pani Agnieszka Wilkołek oraz Pani Renata Olech

Marzec 2010

Fundacja „Polska Siatkówka” przekazała naszej szkole stroje sportowe oraz inne akcesoria sportowe firmy „ADIDAS” . Osobą zaangażowanąw pozyskanie darowizny była Pani Agnieszka Wilkołek.

Kwiecień 2010

Rozpoczęcie realizacji zadania publicznego „ Nasza szkoła umie pływać” dla uczniów zespołu szkół ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie oraz Urząd Miasta i Gminy w Piaskach na naukę pływania. Zajęcia odbywały się w hali MOSIR w Lublinie. Autorzy projektu: Pani Agnieszka Wilkołek ( koordynator) , Pan Ireneusz Kozak, Pan Henryk Pluta.

19 kwiecień 2010

Nagła i niespodziewana śmierć Dyrektora Zespołu Szkół – Pana Adama Daniela.

22 kwiecień 2010

Pogrzeb Śp. Dyrektora Adama Daniela w Świdniku – w mieście w którym żył i mieszkał.

Maj 2010

Dyrektorem pełniącym obowiązki Zespołu Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych zostaje Pan Stanisław Marek Krzyśków ( dotychczasowy wicedyrektor) , zaś nowo powołanym wicedyrektorem - Pani Agnieszka Wilkołek.

Lipiec 2010

W wyniku konkursu stanowisko dyrektora Zespołu Szkół obejmuje Pan Krzysztof Gałan, wicedyrektorem pozostaje Pani Agnieszka Wilkołek.

Marzec 2011

Realizacja projektu z MSiT „ Wszechstronny rozwój sportowy najlepszym lekarstwem na nudę i przemoc”. Autorzy projektu: Pan Henryk Pluta i Pan Ireneusz Kozak

Październik 2011

Uroczyste otwarcie przedszkola przy Zespole Szkół w ramach projektu „Szansa na przedszkole w Bystrzejowicach” współfinansowanego przez UE EFS oraz Urząd Miejski w Piaskach. Projekt zakłada realizację na okres 3 lat. Głównym koordynatorem projektu zostaje Pan Sławomir Kuśmicki, zaś współautorem projektu i sobą odpowiedzialną za jego realizację na terenie szkoły jest Pani Agnieszka Wilkołek.

Czerwiec 2012

Udział społeczności szkolnej w I Gminnym Dniu Dzieckazorganizowanym przez Urząd Miasta i Gminy w Piaskach.

1 czerwca 2012

W siedzibie Rady Miejskiej w Świdniku odbył sie powiatowy konkurs wiedzy o prawach człowieka w UE, organizowany przez Fundację Nasza Nadzieja. W konkursie wzięły udział prawie wszystkie gimnazja z powiatu świdnickiego. Gimnazjum nr 2 w Bystrzejowicach zajęło drugie miejsce, które premiowane było wyjazdem na tygodniową wycieczkę do Szwajcarii. Skład zwycięskiej drużyny: Mikołaj Rzążewski, Michał Omański, Agnieszka Malec, Konrad Wasilewski, PatrykSkwarzyński. Opiekunem drużyny był Pan Grzegorz Maroński.

Czerwiec 2012

Uczeń klasy III gimnazjum – Konrad Wasilewski został wojewódzkimLaureatem Konkursu Historycznego. Opiekunem ucznia był Pan Ireneusz Kozak.

Wrzesień 2012

Rozpoczęcie projektu edukacyjnego Unii Europejskiej eTwinningmającego na celu szerzenie współpracy nauczycieli i uczniów ze szkół w Europie z wykorzystaniem komunikacji za pośrednictwem mediów elektronicznych (technologii informacyjno-komunikacyjnych ICT) w języku angielskim. Koordynatorem projektu na terenie szkoły jest Pani Anna Pawłowska.

Wrzesień 2012

Rozpoczęcie realizacji projektu edukacyjnego kierowanego do uczniów klas I-III szkoły podstawowej „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania”. Osobą koordynującą działania na terenie w ramach projektu została Pani Agnieszka Wilkołek.

Czerwiec 2013

Zespół Szkół otrzymuje 20 nowych komputerów w ramach projektu "Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w gminie Piaski"

Grudzień 2013

Szkoła otrzymuje 30 kolejnych komputerów w ramach projektu "Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w gminie Piaski"

2015

Stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych im.Heleny Babisz obejmuje Pani Agnieszka Wilkołek, zastępcą zostaje Pani Agnieszka Czapiewska.

Aktualności

Zebranie i konsultacje 17.05

Dyrektor Zespołu Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz informuje i zaprasza rodziców na zebrania z wychowawcami oddziałów i ...

Zebranie i konsultacje 23.11

ZEBRANIA Z RODZICAMI Dyrektor Zespołu Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz informuje i zaprasza rodziców na zebrania z ...

Dane adresowe

Zespół Szkół
w Bystrzejowicach Pierwszych
im. Heleny Babisz

Bystrzejowice Pierwsze 89
21-050 Piaski

zs.bystrzejowice@wp.pl

tel./fax: 81 581 02 13

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku

do piątku w godzinach:  7.30 - 16.00

 

email: zsb.sekretariat@wp.pl

Biblioteka szkolna

Godziny pracy:

Poniedziałek: 08:20-12:20

Wtorek: 08:50-14:00

Środa: 08:50-14:50

Czwartek: 08:50-15:35

Piątek : 08:15-14:30

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.