Zespół Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych

im. Heleny Babisz

Chemia

Przedmiotowy System Oceniania

Zespół Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych

CHEMIA

 

I.                   CELE OCENIANIA

 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów z chemii, polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu i postępu w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.

 

Celami sprawdzania osiągnięć uczniów na różnych ogniwach lekcji są:

-         dostarczanie informacji o stopniu opanowania wiedzy i umiejętności przez ucznia na danym etapie kształcenia,

-         wykrycie luk i błędów wiedzy ucznia

-         wskazanie uczniom w jaki sposób mogą luki w wiedzy uzupełnić, a błędy poprawić,

-         uwzględnić zaangażowanie, staranność i wkład pracy ucznia,

-         wdrażanie uczniów do samooceny i umiejętności planowania nauki,

-         prognozować przyszłe wyniki nauczania,

-         motywować ucznia do dalszej pracy,

-         stanowić pomoc przy planowaniu czynności nauczycielskich  i opracowywaniu scenariuszy działań dydaktycznych,

-         uzmysłowić nauczycielowi konieczność zmiany modyfikacji czy też kontynuacji metod pracy z uczniem, a zatem dawać podstawę do ewaluacji programu

 

II.                OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE

1.      Wypowiedzi ustne pod względem rzeczowym, stosowania języka chemicznego, umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi.

2.      Sprawdziany pisemne całogodzinne, zapowiedziane tydzień wcześniej, zapisane w dzienniku, poprzedzone lekcja powtórzeniową, sprawdzone w ciągu dwóch tygodni.

3.      Sprawdziany są obowiązkowe; jeśli z przyczyn losowych spowodowanych np. dłuższą chorobą, uczeń nie pisał go z cała klasą powinien to uczynić w ciągu dwóch tygodni od terminu rozdania prac; jeśli zaś nieobecność na sprawdzianie była spowodowana inną przyczyną  np. była nieobecnością przypadkową, to powinien napisać sprawdzian na najbliższej lekcji.

4.      Kartkówki 10-15 minutowe obejmują materiał z dwóch ostatnich lekcji, nie muszą być zapowiadane.

5.      Prace domowe.

6.      Aktywność na lekcji, umiejętność samodzielnego rozwiązywania zadań, współpraca w zespole, udział w dyskusji.

7.      Planowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie doświadczeń.

8.      Prace domowe.

9.      Zeszyt przedmiotowy.

10.  Zadania spoza podstawy programowej dla uczniów chętnych zainteresowanych przedmiotem.

 

III.             SPOSOBY OCENIANIA RÓŻNYCH FORM AKTYWNOŚCI

 

1.      Oceny są jawne dla ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna; uzasadnione i zgodne z wymaganiami na daną ocenę w skali od 1-6.

2.      W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny słowne i cyfrowe wg kryteriów:

Ocena słowna

Ocena cyfrowa

% uzyskanych punktów z pracy pisemnej

celujący

6

Ocena bardzo dobra + zadanie dodatkowe

bardzo dobry

5

91% - 100%

dobry

4

75% - 90%

dostateczny

3

51% - 74%

dopuszczający

2

31% - 50%

niedostateczny

1

0% - 30%

 

3.      W przypadku ucznia, który otrzymał opinię PPP o specyficznych trudnościach w uczeniu się, dostosowuje się wymagania edukacyjne do indywidualnych możliwości oraz potrzeb danego ucznia.

4.      Na bieżąco oceniane są odpowiedzi ustne, aktywność na lekcji, prace domowe; oceną w skali 1-6 lub stosując „+’’ lub ,,-’’; stosuje się następujący przelicznik plusów: pięć plusów – bdb, cztery –db, trzy – dst.

5.      Za udział w konkursach przedmiotowych i tematycznych i zajęcie od I – III miejsca lub wyróżnienie, uczeń otrzymuje cząstkową ocenę celującą.

6.      Uczeń, który jest laureatem konkursu przedmiotowego uzyskuje celującą ocenę końcoworoczną.

7.      Uczeń może być w ciągu semestru dwa razy nieprzygotowany, zgłasza to na początku lekcji, za wyjątkiem lekcji powtórzeniowych, sprawdzianów i kartkówek.

8.      Za brak pracy domowej uczeń po wykorzystaniu nieprzygotowania otrzymuje ocenę niedostateczną.

9.      Nieobecność ucznia na lekcji nie zwalnia go z uzupełnienia wiadomości, notatek, pracy domowe; dotyczy to również nieobecności spowodowanej udziałem w zawodach sportowych.

10.  Nieprzygotowanie ucznia do lekcji z powodu dłuższej nieobecności jest usprawiedliwione; warunki nadrabiania zaległości do uzgodnienia z nauczycielem.

11.  Uczeń ma prawo do poprawy  niesatysfakcjonującej go oceny w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Ocenę z poprawy wpisuje się do dziennika obok oceny uzyskanej wcześniej.

12.  Jeśli w czasie sprawdzianu lub kartkówki uczeń korzystał z niedozwolonych materiałów lub podpowiedzi, (praca niesamodzielna) przerywa mu się pracę,  otrzymuje ocenę niedostateczną.

13.  Na koniec okresu lub roku szkolnego nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.

14.  Zgodnie z WSO uczeń i jego rodzic/ prawny opiekun zostaje  poinformowany  o każdej przewidywanej ocenie śródrocznej i końcoworocznej.

 

IV.              KRYTERIA OCEN I FORMUŁOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

1.      Oceny osiągnięć uczniów dokonywane są na podstawie hierarchii wymagań tak, aby spełnienie wyższych wymagań uwarunkowane było spełnieniem wymagań niższych.

 1. Systematyczne ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia w różnych formach w warunkach zapewniających obiektywność oceny.
 2. Sposób ustalania ocen cząstkowych z chemii jest podawany uczniom na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, oraz przypominany w miarę potrzeb.
 3. Przy wystawianiu stopnia kierujemy się następującymi kryteriami ogólnymi:

- zakres i jakoś wiadomości,

- rozumienie materiału,

- posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami,

- kultura przekazywania wiadomości.

 

Warunki, wymagania jakie musi spełniać uczeń aby uzyskać następujące stopnie z chemii:

Ogólne kryteria oceniania z chemii

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

- ma wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania

- stosuje wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych)

- formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk

- proponuje rozwiązania nietypowe

- osiąga sukcesy w konkursach chemicznych na szczeblu wyższym niż szkolny

- potrafi udowodnić swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, będącej skutkiem zdobytej samodzielnie wiedzy.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie

- stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach

- wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy - projektuje i bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne

- biegle zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych oraz samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o dużym stopniu trudności

- potrafi poprawnie rozumować o kategoriach przyczynowo-skutkowych wykorzystując wiedzę przewidzianą programem również pokrewnych przedmiotów

- wykazuje się aktywnością podczas lekcji.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie

- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań i problemów

- korzysta z układu okresowego pierwiastków chemicznych, wykresów, tablic chemicznych i innych źródeł wiedzy chemicznej

- bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne

- zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych

- samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności

- jest aktywny podczas lekcji.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

- opanował w zakresie podstawowym te wiadomości i umiejętności określone

w programie, które są konieczne do dalszego kształcenia

- z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania typowych zadań i problemów

- z pomocą nauczyciela korzysta z innych źródeł wiedzy

- z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne

- z pomocą nauczyciela zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych oraz rozwiązuje zadania obliczeniowe o niewielkim stopniu trudności

- w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w sposób zadowalający.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 

- ma pewne braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w programie, ale nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia

- z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności

- z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje proste doświadczenia chemiczne, zapisuje proste wzory i równania reakcji chemicznych

- przejawia pewne niesystematyczne zaangażowanie w proces uczenia się.

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych programem, które są konieczne do dalszego kształcenia się
- nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela
- nie zna symboliki chemicznej
- nie potrafi napisać prostych wzorów chemicznych i najprostszych równań chemicznych nawet z pomocą nauczyciela
- nie potrafi bezpiecznie posługiwać się prostym sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi
- nie wykazuje zadowalającej aktywności poznawczej i chęci do pracy.

 

Wymagania dla uczniów posiadających opinię lub orzeczenie PPP o specyficznych trudnościach w uczeniu.

 

- dostosowanie wymagań edukacyjne do  indywidualnych możliwości ucznia,

- dobór  metod  i form oceniania do  indywidualnych możliwości ucznia,

- podczas odpowiedzi ustnych dłuższe oczekiwanie na odpowiedź, powtórzenie pytania, precyzowanie jasno i krótko pytania,

- podczas robienia notatek - ograniczenie do najistotniejszych wiadomości,

- wydłużenie czasu pracy przy pisemnych formach wypowiedzi,

- zmniejszenie ilości zadań podczas prac pisemnych,

- ocenianie prac pisemnych tylko pod względem zawartości merytorycznej, poziom graficzny pisma i estetyka nie mają wpływu na ocenę;

 

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne opracowane są do każdego działu programowego znajdują się w odrębnych dokumentach / planach wynikowych. Uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) zostają z nimi zapoznawani na początku każdego roku szkolnego w formie ustnego przekazu. Równocześnie uczniowie są zapoznawani z tymi wymaganiami na bieżąco w toku edukacji.

 

 

V.                 DOKUMENTOWANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

 

 1. Przy każdej ocenie w dzienniku lekcyjnym jest wpisany określony rodzaj aktywności ucznia, zakres materiału i forma sprawdzianu, kartkówki
 2. Przy każdej pracy sprawdzającej nauczyciel wskazuje uczniowi osiągnięcia i braki (ustnie).
 3. Wystawianie oceny okresowej i końcoworocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym większa wagę mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności są kartkówki i odpowiedzi ustne. Pozostałe oceny są wspomagające.
 4. Sprawdziany przechowuje się na terenie szkoły, są one do wglądu rodziców.

 

VI.              SPOSOBY KORYGOWANIA NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH

 

 1. Uczeń ma prawo do  poprawienia kwestionowanej przez niego oceny pracy klasowej i sprawdzianu w formie i terminie ustalonym z nauczycielem. Poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku lekcyjnym obok poprawianej, przy czym brana pod uwagę jest ocena z poprawy.
 2. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ma możliwość jej poprawy w terminie dwu tygodni od rozdania pierwszej pracy w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
 3. Uczeń ma prawo do poprawy niekorzystnych ocen cząstkowych z kartkówek po uzgodnieniu z nauczycielem.
 4. Istnieje możliwość konsultacji z nauczycielem w przypadku gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia zaległości z przedmiotu.
 5. W przypadku kłopotów ucznia z nauką nauczyciel wraz z uczniem i jego rodzicem, przy wsparciu wychowawcy  ustala sposób uzupełnienia zaległości.

 

VII.           INFORMOWANIE RODZICÓW O POSTĘPACH UCZNIA W NAUCE

 

 1. Zebranie ogólnoszkolne
 2. Zebranie klasowe
 3. Konsultacje indywidualne
 4. E-dziennik
 5. Telefonicznie
 6. Listem poleconym

Opracowała

Urszula Radkiewicz

 

 

 

ZAŁĄCZNIK

 

Przedmiotowy system Oceniania z chemii

w Gimnazjum nr 2 w Bystrzejowicach Pierwszych

 

Lp.

Forma  oceniania

Waga oceny

1.

Sprawdzian

3

2.

Kartkówka

 

2

 

 

3.

Odpowiedzi ustne

4.

Sprawdzian diagnozujący

5.

Egzaminy próbne wewnętrzne

6.

Aktywność na zajęciach

 

 

 

 

 

1

7

Praca na lekcji (indywidualna lub grupowa)

8.

Przygotowanie do zajęć

9.

Prace domowe

10.

Prace dodatkowe

11.

Prace na zajęciach dodatkowych ( zajęcia przygotowujące do egzaminu)

12.

Konkursy

13.

Nieprzygotowanie do lekcji

14.

Doświadczenia

15.

Inne prace

Opracowała

Urszula Radkiewicz

 

Aktualności

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień ...

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia ...

Projekt "Uczymy (się) z ...

OFERTA ZAJĘĆ W RAMACH GMINNEGO PROJEKTU „Uczymy (się) z pasją” DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BYSTRZEJOWICACH PIERWSZYCH NA LATA ...

Szkoła Pamięta

Szkoła Pamięta Już po raz piąty uczniowie naszego Zespołu Szkół wzięli udział w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła ...

Zajęcia korekcyjne dla uczniów

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej Od września 2023 roku odbywa się kolejna edycja zajęć w ramach projektu ...

Dane adresowe

Zespół Szkół
w Bystrzejowicach Pierwszych
im. Heleny Babisz

Bystrzejowice Pierwsze 89
21-050 Piaski

zs.bystrzejowice@wp.pl

tel./fax: 81 581 02 13

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku

do piątku w godzinach:  7.30 - 16.00

 

email: zsb.sekretariat@wp.pl

Biblioteka szkolna

Godziny pracy:

Poniedziałek: 08:20-12:20

Wtorek: 08:50-14:00

Środa: 08:50-14:50

Czwartek: 08:50-15:35

Piątek : 08:15-14:30

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.