Zespół Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych

im. Heleny Babisz

Geografia

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII W ZESPOLE SZKÓŁ

W BYSTRZEJOWICACH PIERWSZYCH IM. HELENY BABISZ

 

 

Przedmiotowy system oceniania z geografii został opracowany w oparciu o:

 

a)  Podstawę programową.

b)     Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

 

W TOKU NAUCZANIA GEOGRAFII

 

OCENIE PODLEGAJĄ KLUCZOWE KOMPETENCJE W EDUKACJI

GEOGRAFICZNEJ ZA, KTÓRE UZNAJE SIĘ:

 

 

·      Czytanie map różnej treści,

·      Wyjaśnianie prawidłowości występujących w cyklach astronomicznych i społecznych

 

·      Umiejętność dokonywania planowych oraz systematycznych obserwacji,

 

·      Umiejętność odczytywania i wykorzystywania oraz sporządzania dokumentacji geograficznej (dane statystyczne, wykresy, diagramy, ryciny),

 

·      Umiejętność dokonywania obliczeń (odległości, różnicy wysokości, średnich temperatur, amplitudy, spadku temperatury z wysokością,)

 

·      Umiejętność posługiwania się słownictwem, terminologią i symboliką geograficzną,

·      Wartościowanie działalności człowieka w środowisku przyrodniczym.

 

 

Wykaz umiejętności i wiadomości dla danego poziomu przedstawiony jest uczniom na początku roku szkolnego poprzez omówienie programu nauczania w danej klasie z jednoczesnym wskazaniem na kierunek pracy, częstotliwość i sposób uzyskania oceny.

 

 

 

1.FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJACE OCENIE:

 

 

Wypowiedzi ustne

 

Prace pisemne:

 

a)              sprawdziany ( przeprowadzone po zakończeniu działu, zawierające dodatkowe pytania na ocenę celującą)

 

b)              kartkówki ( z trzech ostatnich lekcji, sprawdzające wybrane umiejętności np. odczytywanie treści mapy, graficznych sposobów przedstawiania zjawisk itp.).

 

c)  konturówki ( sprawdzające umiejętność orientacji na mapie )

 

*      Aktywność i praca na lekcji (indywidualna i w zespołach grupowych – tu: zaangażowanie, umiejętność komunikowania się i współpracy w zespole, korzystanie z różnych źródeł informacji, efektywność pracy).

 

 

*       Podstawowe umiejętności praktyczne (czytanie mapy, interpretacja rysunku, orientacja w terenie – położenie, kierunki, dokonywanie podstawowych obliczeń stosowanych w geografii; czytanie i graficzna interpretacja danych liczbowych).

 

 

*    Praca domowa (krótkoterminowa – zadania w zeszycie ćwiczeń, inne: polecenia z lekcji na lekcję; długoterminowe i inne opracowania tematyczne do lekcji).

 

 

*      Aktywność obejmująca prezentowanie wyników swojej pracy w różnej formie (konkursy przedmiotowe, udział projektach oraz innych przedsięwzięciach przedmiotowych).

 

 

Załącznik do Przedmiotowego systemu oceniania z geografii  - wagi ocen wystawianych w dzienniku elektronicznym

 

Lp.

Narzędzia oceniania

Waga

1

Sprawdziany, prace klasowe

3

2

Testy diagnozujące

2

3

Egzaminy próbne

2

4

Kartkówki

2

5

Odpowiedzi ustne

2

6

Prace domowe

1

7

Praca na lekcji ( indywidualna, grupowa)

1

8

Aktywność na zajęciach

1

9

Pozalekcyjna aktywność – konkursy i tp

1

 

 

2.SPOSOBY OCENIANIA

 

 

*               Odpowiedź ustna, zadanie domowe i praca na lekcji podlegają ocenie na bieżąco, bez zapowiedzi. Ocenianie wszystkich innych form jest wcześniej zapowiadane. Dłuższe sprawdziany, z większej partii materiału – z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem

 

*              Kartkówki: nie muszą być zapowiadane, trwają 10- 15 minut, swoim zasięgiem obejmują najwyżej dwie jednostki tematyczne, rozdawane dzieciom do wglądu na terenie szkoły

 

 

*                Oceny są jawne, uzasadnione i zgodne z wymogami na daną notę. Skala ocen zawiera stopnie od 1 do 6,

 

 

*                Uczeń za aktywność na lekcji otrzymuje „+” ( pięć plusów odpowiadają ocenie bardzo dobrej ). Uczeń otrzymuje „-” za brak pracy na lekcji, brak zeszytu ( trzy minusy odpowiadają ocenie niedostatecznej).”+ „ i „ - ” nie sumują się.

 

*Uczeń ma prawo do zgłoszenia przed rozpoczęciem lekcji bez żadnych konsekwencji nieprzygotowania (z wyjątkiem zaplanowanych sprawdzianów , konturówek i lekcji powtórzeniowych)

 

klasy VII – dwa razy w semestrze

klasy VIII – raz w semestrze

 klasy II i III gimnazjum – raz w semestrze

 

Nieobecność ucznia na lekcji nie zwalnia go z obowiązki jej nadrobienia. Udział w zawodach, innych zajęciach pozalekcyjnych nie zwalnia ucznia z obowiązku uzupełnienia wiadomości, notatek, prac domowych.

 

* Uczeń ma prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu w terminie dodatkowym ustalonym przez nauczyciela. Do dziennika wpisuje się obok oceny uzyskanej ocenę poprawioną.

 

*Jeżeli w czasie kartkówki lub sprawdzianu uczeń korzystał z niedozwolonych materiałów lub podpowiedzi nauczyciel przerywa jego pracę i uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, którą może poprawiać.

 

*   Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych. Uzyskane stopnie w poszczególnych formach aktywności ucznia stanowią podstawę stopnia semestralnego.

 

 

*                   Przy wystawianiu oceny na koniec roku szkolnego uwzględnia się pracę i wyniki z całego roku szkolnego.

 

 

*Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PSO z geografii rozstrzygane będą zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz z rozporządzeniami MENiS.

 

Kryteria oceniania:

 

0 – 30 % - ocena niedostateczna

 

31 – 50% - ocena dopuszczająca

 

51 – 74% - ocena dostateczna

 

75 – 90% - ocena dobra

 

90 – 100% - ocena bardzo dobra

 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeżeli spełnił normę oceny bardzo dobrej oraz rozwiązał zadanie (polecenie) dodatkowe.

 

Dane adresowe

Zespół Szkół
w Bystrzejowicach Pierwszych
im. Heleny Babisz

Bystrzejowice Pierwsze 89
21-050 Piaski

zs.bystrzejowice@wp.pl

tel./fax: 81 581 02 13

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku

do piątku w godzinach:  7.30 - 16.00

 

email: zsb.sekretariat@wp.pl

Biblioteka szkolna

Godziny pracy:

Poniedziałek : 08:50 – 14:50

Wtorek : 09:00 – 13:10

Środa : 09:40 – 15:00

Czwartek : 09:00 – 15:00

Piątek : 09:40 – 14:00

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.